Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens kommentarer till budgetpropositionen för 2018

Svenskt Vatten noterar att regeringen nämner klimatanpassning, men propositionen innehåller alltför för få initiativ för att säkerställa att vatten hålls kvar i landskapet. Det handlar inte bara om grundvattenbildning utan också om att klara en hållbar dagvattenhantering vid skyfall i såväl våra städer som på landsbygden. Återställande av våtmarker är en bra, men otillräcklig, åtgärd.”

Svenskt Vatten är kritiska till att regeringen återigen duckar för Miljömålsberedningens angelägna förslag om att tillsätta en utredning som ser över hur Sverige infört EU:s ramdirektiv för vatten. Det saknas initiativ och uppdrag som snarast ger regeringen underlag i EU:s arbete med att se över direktivet. Särskilt angeläget är att se över syftet med direktivet, målen och genomförandereglerna, speciellt i ljuset av ett förändrat klimat.

För ett hållbart samhällsbyggande krävs väl fungerande dricksvattenförsörjning liksom klimat- och miljösmarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten. Frågor om hälso- och miljöaspekter kopplade till städernas vattenhantering behöver lyftas fram.

I regeringsförklaringen den 12 september 2017 sa statsminister Stefan Löfven:

”Grundvattenresurserna behöver kartläggas och dricksvattnet skyddas. Våtmarker ska anläggas och restaureras. Nu görs en offensiv för att skydda haven. Plast, läkemedel och näringsämnen ska inte förstöra våra hav. Skyddet av marina områden utökas. Östersjön och Västerhavet ska vara rena och friska hav.”

Från Svenskt Vattens sida är vi därför glada att flera vattenutmaningar uppmärksammas och att det även får genomslag i budgetpropositionen. Det är mycket bra att regeringen tar ett helhetsgrepp om övergödningsproblematiken. Viktigt att vi når mesta möjliga miljönytta med våra insatser, både att minska tillförseln av kväve och fosfor till våra vatten och att kunna återföra näringsämnen till jordbruket.

När det gäller framförallt fosfor är det lika viktigt att få igång en bra recirkulering på land av detta ändliga ämne där vi redan passerat de planetära gränserna. Därför är det nu också viktigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande den s k Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp. 

Dricksvattenområdet

- 690 miljoner kronor för att förebygga vattenbrist, minska övergödningen och förekomsten av miljögifter varav 100 miljoner kronor per år för att minska mängden plast i haven och naturen

- kartläggning av grundvattenresurser skydd av dricksvatten

- säkerställer 3,7 miljoner kr för den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA på Livsmedelsverket

Havs- och vattenskydd och kretslopp

- en bred utredning om övergödning med syftet att minska tillförseln av kväve och fosfor till hav och vatten

- att använda växtnäring effektivare för att minska förlusterna till vattenmiljön

- ökade miljöhänsyn i EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel och uppdraget till Läkemedelsverket om ökade miljöhänsyn i EU-arbetet

- 180 miljoner kronor under tre år på avancerad avloppsrening varav 5 miljoner på ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön