Svenskt Vatten vill bevara Nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten vill bevara Nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA

Sedan årsskiftet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upphört att år-från-år-finansiera Nationell vattenkatastrofgrupp (VAKA), som finns hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har nu kommunicerat att de kan behöva avveckla VAKA inom kort. Det råder därför stor osäkerhet kring hur verksamheten ska kunna fortsätta och finansieras långsiktigt.

Svenskt Vatten tar de initiativ och kontakter vi anser behövs för att säkerställa VAKA, även om vi inte agerar medialt. Idag har vi haft ett möte med Livsmedelsverket generaldirektör tillsammans med SKL där vi gemensamt framförde att vi ser att detta är ett ansvar för staten att finansiera och driva.

VAKA ger stöd åt dricksvattenproducenterna vid incidenter av större dignitet inom dricksvattenförsörjningen och har en väl upparbetad struktur. Insatserna kommer medborgarna och samhället till godo.

-Svenskt Vatten anser att det är av största vikt att bevara VAKA, säger Svenskt Vattens vd Anna Linusson.

Livsmedelsverket har en väl fungerande struktur för krisberedskap som det vore olyckligt att göra sig av med. Det är logiskt med ett fortsatt statligt ansvar. Antalet incidenter är för få för att det skall vara praktiskt möjligt att hålla uppe sådan här beredskap lokalt i hela landet.

Livsmedelsverket har av regeringen tilldelats ansvar för kris- och beredskapsplanering för dricksvatten. MSB har tilldelats ansvar för att tillhandahålla nationell och regional utbildning om krisberedskap och för att genomföra övningar inom området. Det anser vi talar för att staten bör finansiera, bibehålla och vidareutveckla beredskapsarbetet. De av våra medlemmar som fått stöd av VAKA-gruppen anser att det har fungerat väl.

I den mån man avser att lämna ett remissvar angående Dricksvattenutredningens slutbetänkande, så kan det vara bra att påpeka vikten av att VAKA fortlever som ett statligt ansvar. Här finns Svenskt Vattens utkast till remissvar.