Svenskt Vatten Utveckling beviljar forskningsmedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten Utveckling beviljar forskningsmedel

Den 4 december beviljade kommittén som leder Svenskt Vattens forskning- och utvecklingsarbete flera nya projekt. Forskningsresultat inom både organisation och klimat är att vänta.

Varje år fördelar Svenskt Vatten Utveckling, SVU, ungefär 16 miljoner kronor till projekt som syftar till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar. SVU-kommittémötet tog den 4 december beslut om att stödja forskningsprojekt som ska pågå under de närmaste åren.

- Projekten visar på den bredd som finns i verksamheten och på vilka utmaningar som VA-organisationerna måste klara, säger Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

SVU har efterlyst projekt inom organisationsfrågor och management. Ett av dem som beviljades i december handlade om styrning och organisering av kommunal VA-verksamhet. Robert Jonsson på Centrum för Kommunstrategiska studier på Linköpings universitet ska tillsammans med ett urval kommuner undersöka kommunernas förmåga att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-organisation.

Krav på anslutning av dagvatten

VA-organisationerna behöver kunna definiera vilket dagvatten som är rimligt att ta emot, på motsvarande sätt som det vanligtvis finns krav på spillvatten i kommunernas allmänna bestämmelser. Svenskt Vatten Utveckling har därför gjort en riktad utlysning för att få fram underlag för vilka krav som ska gälla för anslutning av dagvatten Den ansökan bäst motsvarade målsättningen kom från WSP Sverige AB i samverkan med Dag&Nät på Luleå tekniska universitet. De ska nu undersöka möjligheten att definiera vad ett hushållsdagvatten skulle kunna innebära flödesmässigt och innehållsmässigt, på motsvarande sätt som man idag enligt praxis använder sig av hushållsspillvatten.

Övriga beviljade forskningsprojekt:

  • Jämförande fullskalestudie av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar, Malin Tuvesson, MittSverige Vatten
  • Hållbar dagvattenrening med flytande våtmark, Maria Greger, Stockholms Universitet
  • Vattenprovtagning i utbrottssituationer, Olof Bergstedt, Kretslopp och vatten, Göteborg
  • Hållbarhetskriterier för biogas. En översyn av data och metoder, Mikael Lantz, Miljö- och Energisystem vid Lunds Tekniska Högskola
  • Beräkning av allmänna och privata servisledningslängder, Gilbert Svensson, SP Urban Water Management.

Svenskt Vatten Utveckling är kommunernas eget forskningsprogram inom VA-frågor.