Rent vatten räddar liv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rent vatten räddar liv

För femte året i rad stöttar vi WaterAid Sverige med en julgåva. Tillsammans kan vi hjälpa de miljoner människor på vår jord som inte har tillgång till rent vatten.

God Jul WaterAidSverige

Wa­t­erAid är en in­ter­na­tionell or­gan­i­sa­tion som ar­be­tar för en bät­tre värld där alla män­niskor har till­gång till rent vat­ten och san­itet. Varje år förän­drar vi livet för miljoner män­niskor genom för­bät­trad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien i världens fat­t­gaste samhällen.

Wa­t­erAid samar­be­tar med lokala part­ners för håll­bara och långsik­tiga lös­ningar, och påverkar beslutsfattare glob­alt och na­tionellt att öka pri­or­i­teringar och in­satser för dessa grundläg­gande be­hov.

Wa­t­erAid har verk­samhet i 34 län­der och sedan starten 1981 har över 28 miljoner män­niskor fått till­gång till rent vat­ten och över 28 miljoner fått till­gång till san­itet som ett re­sul­tat av Wa­t­erAids ar­bete.

WaterAid arbetar för att förändra den här situationen genom att ge världens mest utsatta människor tillgång till rent vatten. Tillsammans med WaterAid skänker vi liv, hopp och framtidstro till de som behöver det allra mest.

Läs mer om WaterAid Sverige och om deras arbete.