Regeringens fosforbeslut slår hårt mot lokala hållbara kretslopp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens fosforbeslut slår hårt mot lokala hållbara kretslopp

Direktiven till slamutredning nummer fyra som beslutas efter tre års väntan, pekar i praktiken ut storskalig förbränning av resursen slam som den enda lösningen. Svenskt Vatten har under flera år efterfrågat ett beslut från regeringen som innefattar återföringsmål för näringsämnen som fosfor och kväve samt en modern lagstiftning för säkra och hållbara kretslopp där även lokala kretslopp kan fortsätta att fungera. Utredningsdirektiven saknar allt detta.

- Vi ser med stor oro på det beslut som regeringen fattar senare i dag, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten Regeringens ensidiga inriktning på att enbart återföra fosfor och exkludera kretslopp av andra näringsämnen och mull som åkermark också behöver, är ett hårt slag mot de lokala idag fungerande kretsloppen.

Svenskt Vatten har under många år lyft fram att en hållbar cirkulär återföring av de näringsämnen och mull som finns i avloppsvattnet inte innebär att fokusera på enbart fosfor. Tvärtemot detta pekar fokus i direktiven i själva verket på enbart förbränning för att återvinna enbart fosfor ur avloppsslam. Förvånande nog exkluderas kretslopp för andra viktiga näringsämnen och mull och i praktiken också ett stopp för de flesta lokala och regionala kretslopp av näringsämnen mellan stad och jordbruk som redan finns. Idag återför reningsverken varje år till jordbruket 1 600 ton fosfor, men även 2 800 ton kväve, 35 000 ton mull samt näringsämnen som kalcium, magnesium och svavel och mikronäringsämnen som exempelvis koppar, mangan och zink. Detta vill regeringen förbjuda.

I Sverige finns genom certifieringssystemet Revaq EU:s strängaste regelverk - och ett mycket framgångsrikt sådant – för återföring av näringsämnen och mull ur i avloppsslam. Revaq ger kontroll på slammet, utfasning av oönskade ämnen och ses också inom EU som ett föredöme för fortsatt, kontrollerad användning av certifierat slam i jordbruket.

- Ett fungerande lokalt och regionalt kretslopp av många näringsämnen och mull bör alltid vara grunden, säger Anders Finnson.  För en långtgående fosforåterföring på 80% i Sverige behöver vissa städer kompletteras med olika lösningar som förbränning eller andra metoder där enbart fosforn kan återföras - utifrån avloppsvattnets kvalitet och tillgång till åkermark i närområdet. Men slå inte sönder idag fungerande lokala system.

Enligt Svenskt Vatten riskerar utredningens snäva uppdrag utan den lokala dimensionen, att utmynna i förslag som inte är miljömässigt hållbara, samtidigt som de innebär ytterligare mångmiljardinvesteringar för VA-abonnenterna i Sverige.

Svensk Vatten ställer givetvis fakta och expertis till utredarens förfogande och ser fram emot att få bidra till ett konstruktivt utredningsarbete. Regeringens uppdrag inklusive författningsförslag ska redovisas senast 15 september 2019. Regeringen har utsett Gunnar Holmgren till utredare.

Svenskt Vatten fortsätter att arbeta med och utveckla Revaq tillsammans med våra nuvarande samarbetspartners. Vi fortsätter med Revaq för att det är den lösning som idag erbjuder det mest hållbara lokala och regionala kretsloppet men också för att vi tror att vi har goda chanser att nyttigheterna i slam från Revaq-certifierade reningsverk även i en framtid kommer att ha en viktig roll i kretsloppet mellan stad och land. Om utredningen ändå skulle resultera i framtida totalrestriktioner för användning av slam på åkermark kommer dessa restriktioner att dröja åtminstone 10-20 år innan de träder i kraft fullt ut. Vi behöver under hela den tiden fortsätta att leverera nyttigheter till jordbruket.

Här hittar du utredningsdirektivet.

Anders Finnson
anders.finnson@svensktvatten.se
070-862 46 97