Rädda landets katastrofberedskap för dricksvattenförsörjning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rädda landets katastrofberedskap för dricksvattenförsörjning

Igår skickade Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en gemensam skrivelse till Justitiedepartementet och Näringsdepartementet angående att Livsmedelsverket har meddelat att det kan komma att behöva avveckla den Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA ).

Rädda landets katastrofberedskap för dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverket har meddelat att det kan komma att behöva avveckla den Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA ). Orsaken är utebliven finansiering från Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap anslag 2:4 , Krisberedskap. Gruppen är av vital betydelse för den kommunala dricksvattenförsörjningen i beredskaps- eller katastroflägen.

Dricksvattenutredningen anser att dricksvatten utgör landets i särklass viktigaste försörjningssystem. Den har utvärderat VAKA:s betydelse och föreslagit staten att ta fortsatt centralt ansvar för VAKA och lösa den långsiktiga finansieringen. Vi instämmer och anser att ingen annan instans än ett statligt centralt verk kan samordna och operativt leda en nationell insatsgrupp av det här slaget.

Det är därför anmärkningsvärt att centrala verk under pågående politisk beredning av utredningens förslag drar in finansieringen och överväger avveckling av VAKA, fullt medvetna om VAKA:s betydelse. Det är inte försvarligt att kortsiktigt upplösa gruppen, dess kompetens och materiel. Det borde vara av intresse för staten att ha en nationell förmåga att hantera dricksvattenkriser. Livsmedelsverket är nationell myndighet för dricksvattenssäkerhet. Då behövs förmåga att ge vägledning för kontroll och att kunna föra kunskap vidare från tidigare kriser för att undvika nya.

Vi konstaterar att det finns flera liknande stödresurser som staten förfogar över t.ex MSB:s skogsbrandsdepåer och Socialstyrelsens medicinska expertgrupper och beredskapslager.

Innan regeringen tagit ställning till VAKA:s framtid måste den finnas kvar. Vi har noterat landsbygds-ministerns positiva syn på detta och ser därför fram emot att regeringen och staten inom kort rättar till det beslut som fattats samt löser VAKA:s långsiktiga statliga hemvist och finansiering. 

Gunilla Glasare, SKL, Chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Anna Linusson, Svenskt Vatten, VD