Nya skatteregler drabbar vatten och avlopp orimligt hårt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya skatteregler drabbar vatten och avlopp orimligt hårt

Svenskt Vatten är starkt kritiskt till Finansdepartementets förslag till ändrade skatteregler för företag. Speciallagstiftning hindrar kommunala bolag med ansvar för vatten och avlopp (VA) att bygga upp ett eget kapital för nödvändiga investeringar. De är genom av riksdagen stiftad lag tvingade att låna. Så om regeringen inte vill straffa de kommunala VA-bolagen extra hårt utan bara motverka skatteplanering med hjälp av ränteavdrag, då bör de följa Svenskt Vattens uppmaning och ändra i Lagen om allmänna vattentjänster.

Grunden för Finansdepartementets förslag är rimlig och handlar om att förbättra neutraliteten mellan finansiering med eget och lånat kapital samt motverka skatteplanering med ränteavdrag. Det innebär en omfördelning av skattebördan där högt belånade företag får betala mer i bolagsskatt medan lågt belånade företag får betala mindre.

Lagen om allmänna vattentjänster och kommunallagen tillåter inte att VA-verksamheter gör överskott och eventuella överskott måste i princip återbetalas till fastighetsägarna. De kommunala VA-bolagen kan således inte bygga upp ett eget kapital utan är tvingade att låna till investeringarna.

Problemet med Finansdepartementets förslag är att VA-bolagen inte kommer kunna dra nytta av den skattesänkning som ska kompensera att möjligheten till avdrag minskas. Istället uppstår ytterligare en kostnad som hushållen får betala, men via VA-bolagets deklaration. Detta inträffar samtidigt som vattentjänstbranschen står inför de största investeringarna sedan miljonprogramstiden. Utrymmet för att genomföra välbehövliga investeringar för att säkra en god dricksvattenförsörjning minskas.

VA-sektorn är samhällsviktig och utan nödvändiga investeringar kommer i värsta fall inte ett säkert dricksvatten levereras och miljökraven inte klaras av. Svårigheter uppstår att bygga ut till de som behöver kommunalt VA samtidigt som det blir svårare att klara t.ex. EU: s utsläppskrav. Det kan bli en bromskloss för samhällsutvecklingen vad gäller bostadsbyggandet. En nyligen genomförd studie visar att under de kommande 20 åren behöver investeringarna öka från ca 12 miljarder kronor per år till 16,5 miljarder kronor per år.

Kommunala bolag som arbetar under vattentjänstlagens reglering är sannolikt ett väldigt litet och speciellt undantag inom näringslivet, men Sverige kan inte samtidigt ha Lagen om allmänna vattentjänsters begränsningar när det gäller att bygga upp eget kapital med skatteregler som missgynnar verksamheter som behöver lånefinansiera sina investeringar. Svenskt Vatten kan inte tillstyrka ett förslag vars effekter inte har analyserats men som riskerar slå hårt mot de kommunala bolagens samhällsviktiga verksamheter.  

I så fall är det bättre att ändra i Lagen om allmänna vattentjänster som Svenskt Vatten föreslår.

Läs Svenskt Vattens yttrande