Stärk forskningen på vattenområdet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stärk forskningen på vattenområdet

Nästa år lägger regeringen fram en ny forskningspolitisk proposition som kommer ligga till grund för framtida satsningar. Stora potentiella vinster för samhället finns i att satsa på vattenområdet, något som tidigare propositioner har missat och som nu är mer angeläget än någonsin. Det skriver Svenskt Vatten i en debattartikel i Dagens Samhälle

Svenskt Vatten och en rad andra aktörer har i november lämnat sina synpunkter till Regeringskansliet inför den nya propositionen. VA-sektorn som tar hand om alla våra vatten- och avloppstjänster måste idag hantera nya miljöproblem och risker för vattnets kvalitet. Klimatförändringarna och ökande förekomster av oönskade ämnen som kemikalier, organiska föreningar och läkemedel i vatten och avlopp är utmaningar som kräver ny kunskap. Liksom annan samhällsviktig infrastruktur är VA ett område som kräver långsiktighet och investeringar över tid. Om det inte görs rätt kommer det i framtiden få mycket stora samhällsekonomiska konsekvenser och försämrade förutsättningar för svenskt näringsliv. 
Det är absolut möjligt att säkra hållbara vattentjänster – men då behövs ökade och öronmärkta satsningar på hållbarhetsområdet inom vatten, klimat och miljö. VA-verksamheten drivs idag av kommunerna och finansieras via avgifter från de anslutna hushållen. Avgifterna får inte vara högre än vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva verksamheten. För grundläggande och strategisk innovation på vattenområdet krävs därför ett nationellt ansvarstagande genom statliga medel. 
VA-området har inte lyfts fram tidigare i forskningspolitiska sammanhang.  I propositionen från 2012 skriver man däremot om ”hållbart samhällsbyggande” och ”hållbara städer”. Här finns vatten- och miljöfrågorna endast delvis med. Mer framträdande är satsningar inom läkemedel, gruv- mineral- och stålindustrin samt skog och transporter. Det är branscher där det dessutom finns mycket egna kapital till skillnad från i den kommunala VA-sektorn. Svenskt Vatten vill se ett ökat inflytande från berörda samhällssektorer över de medel som tillsätts samt satsningar på riktade utlysningar inom vatten- och avloppsområdet.  Regeringen har under senare år gjort en resursförstärkning när det gäller forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet. Behovet är dock stort och det krävs att regeringen behåller minst samma nivå på medel till forskning och innovation inom området, men också ökade riktade satsningar på hållbarhetsfrågor såsom vatten, klimat och miljö. 
Förutom miljö- och hållbarhetsaspekten finns stora potentiella vinster för samhället i att satsa på VA-området. När Utbildningsdepartementet tillsammans med Näringsdepartementet fick uppdrag att ta fram ett underlag för den nya propositionen sa Närings- och innovationsministern Mikael Damberg att ”det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft att vi investerar i högkvalitativ forskning och hög kompetens, och även att detta bidrar till innovation och tillväxt.” VA-sektorn är en av Sveriges viktigaste infrastruktur som är helt avgörande för skapandet av en cirkulär ekonomi, för bygget av det hållbara samhället och för att lösa viktiga miljöutmaningar. Satsningar på innovation i VA-sektorn kan stärka Sverige som forskningsnation, leda till nya företag, fler jobb och ökade exportintäkter. Men det kräver att forskning som säkrar vattentjänsterna uppvärderas och prioriteras.
Vi hoppas därför att regeringen i den nya forskningspolitiska propositionen satsar på samhällbyggnadssektorn där vattenfrågorna får en framträdande position. 
Anna Linusson, vd, Svenskt Vatten Daniel Hellström, utvecklingsledare, Svenskt Vatten

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle. Läs hela Svenskt Vattens inspel till regeringens forskningspolitiska proposition.