Biogas – det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogas – det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi

Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Ett av målen är att regeringen ska tillsätta en biogassamordnare, som kan föra biogasens talan på ett övergripande nationellt plan. Biogasen uppfyller många politikområden och det behöver finnas någon inom regeringen som ser till alla biogasens fördelar.

Det säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige. Under våren har hon, tillsammans med ett antal företag från branschen, presenterat ett nytt och uppdaterat förslag till Nationell biogasstrategi för regeringen. Där beskrivs alla de olika samhällsnyttor som biogasen kan bidra med på ett överskådligt och sammanhållet sätt. Inte mindre än tolv organisationer, förutom Energigas Sverige, står bakom strategin och har gemensamt sett till att den blivit verklighet.

– Vi hoppas att vårt förslag ska kunna ligga till grund för en nationell strategi från regeringens sida, fortsätter Maria Malmkvist. Vi har helt enkelt gjort jobbet åt dem!

Bidrar till åtta miljömål

I förslag till Nationell biogasstrategi 2.0 konstateras att biogasen bidrar till att nå åtta av de 16 miljömål som regeringen satt upp, samt att biogasen bidrar både direkt och indirekt till samtliga 17 mål inom Agenda 2030 som FN beslutade om år 2015. Biogasen är en unik tillgång för samhället. Den är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall i form av matrester, avloppsvatten och restprodukter från skog och industrin ger förnybara produkter som drivmedel, el, värme och växtnäring. Viktiga näringsämnen återförs till jordbruket och efterfrågan på ekologiska produkter möts. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt.

– Biogasen är ett system för ett hållbart samhälle, betonar Maria. Den är mycket mer än en enskild produkt och därför är den här strategin så viktig. Maria Malmkvist berättar om Kalmar läns trafikupphandling för ett par år sedan där fokus låg på att se till samhället i stort och inte bara titta på den snäva trafikfrågan. Det resulterade i en trafikuppphandling med biogasdrift både på långfärdslinjer och i stadstrafik. På så sätt kunde länet äntligen få nytta av all den gödsel som produceras av länets kossor, tjurar och kalvar och använda den till att producera biogas.

Biogasproduktionens dubbla kretslopp för biogas och biogödsel Biogasstrategin innehåller en lång lista med förslag på olika typer av styrmedel, samt andra åtgärder som kan stimulera användning och produktion av biogas.

Långtgående samhällsnyttor

Biogasen har unikt långtgående samhällsnyttor konstateras det i strategin. Ju bredare systemgränser och ju fler aspekter som tas med, desto bättre faller biogasen ut. Stora samhällsvinster uppstår hos andra aktörer än jordbrukaren, upphandlaren, avfallshanteraren eller bilisten. Därför behövs en helhetssyn och politiska beslut som värdesätter biogasen på rätt sätt.

I förslag till Nationell biogasstrategi 2.0 relaterar författarna till 2018 års budgetproposition där regeringen uppger att en biogasutredning ska genomföras och en delegation för cirkulär ekonomi ska tillsättas. Delegationen ska stimulera omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Frågan om biobaserad näringslivsutveckling blir en av flera uppgifter för delegationen.

Den cirkulära ekonomin är värdeskapande och ser till att ändliga resurser inte går förlorade och att näringsämnen förs tillbaka i det biologiska kretsloppet. Alla processer i den cirkulära ekonomin drivs av förnyelsebar energi.

– Jag brukar säga att biogas är det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi, fortsätter Maria Malmkvist. Vi brukar tala om biogasens dubbla kretslopp. 

Sverige ska år 2030 använda 15 TWh biogas

Genom att uppnå detta mål kan:

  • Biogas bli en avgörande faktor för att Sverige ska nå sina miljömål och FN sina globala mål.
  • Alla organiska restprodukter och allt organiskt avfall ingår i en cirkulär ekonomi för att maximera produktionen av biogas och biogödsel.
  • Sveriges försörjningstrygghet ökar genom inhemsk produktion av biogas och biogödsel som blir drivmedel för transporter, råvara och bränsle för industrin och gödning för jordbruket.
  • Totalt 35 procent av den totala biogasproduktionen kommer från avloppsreningsverk. Det motsvarar cirka 700 GWh.

 

Texten är hämtad från Vattenmagasinet nr 1-2018.
Läs mer om Biogas.