Ändring av miljöbalken hotar nya bostäder, jobb och miljön - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ändring av miljöbalken hotar nya bostäder, jobb och miljön

Regeringen har remitterat förslag till ändringar i miljöbalken som rör vattenkraft och den så kallade Weserdomen. Förslaget kan hindra utbyggnad av avloppsreningsverk och därmed sätta stopp för nya bostäder och jobb och skada miljön. Det kan knappast vara regeringens avsikt. Svenskt Vatten uppmanar regeringen att snarast ta kontroll över beredningen av ärendet.

Ett konkret exempel på vad förslaget skulle kunna innebära:  Tillståndet för ett reningsverk för 10 000 personer måste omprövas eftersom nya bostäder för 500 personer ska anslutas. Reningsgraden för fosfor och syreförbrukande ämnen ligger på nästan 99%, med halter långt under tillståndvillkoren. Ny teknik ger inte lägre utsläppshalter, men 500 nya invånare ökar utsläppsmängderna med 5 %, samtidigt som recipienten inte klarar mer utsläpp om miljökvaliteten ska förbättras.  Och då blir det inget nytt tillstånd. Och därmed stopp för de nya bostäderna.

Miljöbalken kan inte få hindra de nya eller större reningsverk som behövs när Sveriges befolkning ökar. Miljöproblemen löses inte heller genom att förhindra bostadsbyggande och befolkningstillväxt.

Sverige lovade nyss EU att snabbt ändra vårt redan snärjiga regelverk efter EU:s kritik och den så kallade Weserdomen. Den domen handlade om muddring och vattenflöden, om tolkningen av begreppet ekologisk status och försämring av vattenkvalitet. Domen beaktade inte andra EU-direktiv.

Förslaget som nu bereds på miljödepartementet förklarar varje verksamhet och ändring som otillåten vilket kan äventyra förutsättningarna för en bättre vattenmiljö- Ett sådant förslag får konsekvenser långt utöver de påpekanden som EU gjort, bland annat riskeras rening av avloppsvatten att stoppas.

Möjligheten till en helhetsbedömning som omfattar flera vattendrag försvinner också. Om man t ex skulle vilja ersätta ett litet reningsverk genom att ansluta det avloppet till ett större reningsverk med bättre reningsgrad som är beläget på en annan plats, så kan den föreslagna lagstiftningen göra detta otillåtet.  Eftersom förslaget innebär en bedömning av varje utsläpp i varje vattendrag för sig och inte tillåter att det blir sämre på någon enskild parameter finns inget utrymme för en helhetsbedömning av miljönyttan vid t.ex. en överföring till modernare reningsverk.  

Båda dessa möjliga konsekvenser skulle kunna bli resultatet av en osäker tolkning av en dom om något helt annat än utsläpp från miljöskyddande avloppsreningsverk och tolkningen är nu på väg att införas i svensk lagstiftning på ett orimligt sätt.

Även ett företag som vill expandera sin verksamhet kan hindras att göra det därför att ett visst utsläpp ökar, även om det skulle vara så att belastningen sammantaget minskar. Förslaget riskerar därför att även hota jobb utan att säkert göra någon nytta för miljön.

Vi förstår att det finns starka skäl till att åtgärda påpekanden som EU gjort till Sverige. Men det är inte acceptabelt med en allt för kort remisstid av ett hastigt utarbetat förslag om komplexa regler. Regler som får effekter långt utöver det som behöver åtgärdas och utan att ordentlig konsekvensanalys gjorts.

Svenskt Vatten värnar vattnets värde och välkomnar tuffa krav på utsläpp till vatten.  Men det gör ingen nytta för miljön att stirra sig blind på enstaka parametrar utan det måste finnas utrymme i lagstiftningen för en helhetsbedömning för miljön. Sverige behöver både nya bostäder, fler jobb – och ett stärkt skydd för miljön.

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, styrelseordförande Svenskt Vatten

Ulf Thysell

VD Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, vice styrelseordförande Svenskt Vatten

Margareta Björksund-Tuominen

VD Vatten & Miljö i Väst AB, ledamot Svenskt Vatten

Lena Blad

VD Gästrike Vatten, ledamot Svenskt Vatten

Johanna Blomgren

VA-chef Haninge, ledamot Svenskt Vatten

Tomas Blomqvist

VD Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, ledamot Svenskt Vatten

Lenita Ericson (S)

Ordförande stadsbyggnadsnämnden i Luleå, ledamot Svenskt Vatten

Håkan Fäldt (M)

Ordförande Sydvatten, ledamot Svenskt Vatten

Ingemar Hellström (S)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Smedjebacken, ledamot Svenskt Vatten

Henrik Kant

Förvaltningschef Göteborgs stad Kretslopp och vatten, ledamot Svenskt Vatten

Johanna Lindgren

VD Norrvatten, ledamot Svenskt Vatten

Mats Lindqvist (MP)

Ordförande Stockholm Vatten och Avfall, ledamot Svenskt Vatten

Liza-Maria Norlin (KD)

Gruppledare kommunfullmäktige Sundsvall, ledamot Svenskt Vatten

Lena Olofsdotter (C)

1:e vice ordförande i Laholmsbuktens VA-nämnd, ledamot Svenskt Vatten

Elisabeth Unell (M)

Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande  i Västerås, ledamot Svenskt Vatten

Anna Linusson

VD Svenskt Vatten