Skyfall i fokus på Rörnät och Klimat - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skyfall i fokus på Rörnät och Klimat

Just nu pågår Svenskt Vattens konferens Rörnät och Klimat. Årets konferens i Göteborg har lockat ett rekordstort deltagande vilket vittnar om att skyfallshantering och krisberedskap engagerar landets kommuner.

Drygt 480 deltagare har samlats på konferensen Rörnät och Klimat som pågår 16-17 mars. Första dagen handlade om hur kommunerna kan förebygga, hantera och minska konsekvenserna av ökad nederbörd och skyfall. Deltagarna fick bland annat ta del av goda exempel på skyfallsstrategier i olika kommuner och tips på hur vattentjänstföretagen kan minska problemet med tillskottsvatten i ledningsnätet.

Länsstyrelser hjälper kommunerna

Lars Westholm och Karin von Sydow från länsstyrelserna i Västra Götalands respektive Stockholms län framhöll att vi statistiskt ”måste räkna med mer regn i framtiden”. De gav konkreta exempel på hur länsstyrelserna kan hjälpa kommunerna med risk- och såbarhetsanalyser. I tre pilotstudier, i Täby, Haninge och Södertälje, har de tagit fram hydrauliska modeller och detaljerade skyfallskartor som testats med olika återkomsttider, exploateringsgrader och fördröjningsåtgärder. Dock bör kommunerna vara medvetna om att skyfallskartor alltid är färskvaror, som snabbt kan bli irrelevanta om markanvändningen i området förändras.

Skarpt exempel från Hallsberg

Fjolårets väderlek var nationellt sett relativt skonsam. Men Hallsberg drabbades i början av september av ett intensivt skyfall med regnmängder uppemot 110 millimeter. Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef, summerade erfarenheterna av det lokala skyfallet som resulterade i 600 skadeanmälningar för ett uppskattat värde av 56 miljoner kronor. Krisgruppens insatser fungerade överlag bra, men det brast i informationshanteringen, konstaterade Christiansen.

- Vi använde alla befintliga kanaler, men allmänheten upplevde ändå att informationen var otillräcklig. Erfarenheter från skyfallet har nu utmynnat i två rapporter, samt en nyligen genomförd kartering, som ytterligare ska förbättra beredskapen på orten.

Utredning kan förtydliga spelreglerna

Knäckfrågorna om lagstiftning, finansiering och ansvarsfördelning är många inom rörnät- och klimatområdet. Svaren hänger i luften men kommer förhoppningsvis klargöras i den kommande klimatanpassningsutredningen, som presenteras i början av nästa år. Jon Holgersson, sekreterare i utredningen, var inbjuden till årets konferens och under en kaffepaus ställde vi frågan om hur långt utredningen kommit.

- Vi har tolkat färdigt direktiven, men mycket arbete återstår och det är inte säkert att vi kan besvara alla frågorna som dryftats här på konferensen. Men det känns bra att vara här och få en bild av det arbete som bedrivs ute i kommunerna. Jag kan ta med mig en hel del synpunkter som vi får titta på i den fortsatta utredningen, säger Jon Holgersson

Text: Lars Bärtås, frilansjournalist, lars.bartas@natverkstan.net