Nu är taxestatistiken för 2016 presenterad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nu är taxestatistiken för 2016 presenterad

Dagens va-abonnenter betalar ofta en avgift som inte motsvarar den verkliga kostnaden för den nödvändiga infrastrukturen för vatten och avlopp. Detta eftersom en del av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare generationer. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts behöver dessa finansieras med nya investeringar.

Det innebär ökande kostnader bara för att upprätthålla dagens prestanda.

Årets statistik över vatten- och avloppstaxor visar att den procentuella årliga ökningen av brukningstaxorna är mindre än den varit på 10 år. Många kommunala VA-organisationer behöver ökad kapacitet att identifiera, planera och genomföra framtida investeringar. Att se över organisationerna, inklusive olika former för samverkan mellan kommuner, är därför ett viktigt steg för att säkra framtidens kommunala vattentjänster.

När Svenskt Vatten ser på taxeutvecklingen vill vi höja ett varningens finger. Årets ökning på 2,6 procent för en normalvilla innebär en vikande trend, vilket till viss del kan bero på det nuvarande ränteläget.

Förutom behovet av ersättningsinvesteringar för upprätthålla funktionen långsiktigt ökar kraven och utmaningarna för vatten- och avloppstjänsterna. Det handlar om bland annat klimatanpassning, säkra kretslopp för näringsämnen samt nya reningskrav och kontrollsystem utifrån vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram.

- Det är svårt att kvantifiera vad detta samlat kan komma att innebära för nödvändiga kostnader för VA-verksamheten, men helt klart är att det leder till en ökning, säger Anna Linusson, Svenskt Vattens vd.

- Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige har låga avgifter för vatten och avlopp i jämförelse med liknande europeiska länder. Detta trots höga ambitioner och avgifter som belastas med högre skatter och moms.

Vatten och avlopp är en samhällsnyttig verksamhet som enligt lagstiftningen aldrig får ta ut högre kostnader än vad man har, så det finns inget egenvärde för branschen att ha högre taxor än nödvändigt för att kunna leverera vatten och vattenrening av tillräcklig kvalitet.

- Branschen står inför ökade investeringsbehov. Ledningar behöver bytas ut i snabbare takt och kraven på avloppsrening och säkrad produktion av dricksvatten ökar, avslutar Anna Linusson.

Läs mer i ”PM kommentarer till 2016 års taxestatistik” och 2016 års taxestatistik kommunvis