Ny skadeståndsdom efter källaröversvämning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny skadeståndsdom efter källaröversvämning

Svenskt Vatten skrev i oktober om ett skadeståndsmål då fastighetsägaren och VA-huvudmannen fick delat ansvar för en översvämningsskada. Nu har Mark- och miljööverdomstolen upphävt VA-nämndens beslut och avslagit fastighetsägarens skadeståndsyrkande.

En fastighetsägare drabbades i somras av en källaröversvämning i samband med ett kraftigt regn och strömavbrott. Skadeståndet skulle delas mellan huvudmannen och fastighetsägaren. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD håller med VA-nämnden om att huvudmannen inte kan lastas för ett strömavbrott. Frågan är därmed om huvudmannen i samband med att pumpstationen installerades på fastigheten har åsidosatt en skyldighet enligt vattentjänstlagen på ett sådant sätt att de har skadeståndsansvar. MÖD kommer fram till att huvudmannen inte har en skyldighet att göra en närmare undersökning av fastighetens VA-installation i samband med installation av en pumpstation för att upptäcka eventuella felaktigheter.

Bevisbördan ligger på fastighetsägaren

Det är i princip den som påstår att en skada orsakats på visst sätt som måste bevisadet. Om en fastighetsägare drabbas av en översvämning i sin källare måstefastighetsägaren alltså visa att skadan beror på något som huvudmannen ansvarar för.Fastighetsägaren säger att huvudmannen borde ha undersökt fastighetens VA-installation i samband med monteringen av pumpstationen. Huvudmannen invände dock att bolaget inte har någon sådan skyldighet samt att de varken känt till eller haft misstanke om VA-installationens brister.

MÖD konstaterar att fastighetsägaren ansvarar för en fastighets VA-installation. Huvudmannen ansvarar dock för att ordna sådana särskilda anordningar som anges i 19 § vattentjänstlagen även om de är förlagda på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Enligt 41 § vattentjänstlagen har huvudmannen rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas till den allmänna VA-anläggningen eller när det annars behövs för att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och för att installera, underhålla och i övrigt fullgöra sina skyldigheter i fråga om sådana särskilda anordningar som avses i 19 §.

Inte skyldig att göra närmare undersökning

Den vida innebörd som VA-nämnden gett 41 § att det skulle ha legat på huvudmannen att undersöka fastighetens VA-installation för att säkerställa att pumpstationen varaktigt kan användas håller MÖD inte med om. Om det framgår av förhållandena på plats att det har gjorts en felaktig montering bör huvudmannen visserligen uppmärksamma det. I det här fallet har det emellertid inte påståtts att felkopplingen varit synlig.

Det har inte heller framkommit att det skulle ha varit möjligt att upptäcka felkopplingen utan en närmare undersökning. Huvudmannen kan inte anses ha en skyldighet enligt vattentjänstlagen att göra en sådan närmare undersökning av fastighetens VA-installation i samband med installation av en pumpstation för att upptäcka eventuella felaktigheter. Därmed kan inte krävas att huvudmannen i detta fall borde ha upptäckt att dagvattnet i strid med gällande normer var inkopplat på spillvattenledningen.

Det har därför inte framkommit att huvudmannen har åsidosatt någon skyldighet som ålegat denne enligt vattentjänstlagen. Skadeståndsyrkandet ska därför lämnas utan bifall och Va-nämndens beslut upphävas.

Kontakt: Gilbert Nordenswan

Svenskt Vatten skrev i tidningen nummer 5-2015 om ett beslut från VA-nämnden (Va 135/13) angående skadeståndsmål då fastighetsägaren och VA-huvudmannen fick ett delat ansvar för den uppkomna skadan.