Många vattenverk har begränsad kapacitet eller saknar bra vattenskyddsområden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Många vattenverk har begränsad kapacitet eller saknar bra vattenskyddsområden

Svenskt Vattens undersökning ”VASS Vattenverk” visar att en fjärdedel av vattenverken har en utnyttjandegrad på över 90 procent och att det saknas vattenskyddsområden för många huvudvattentäkter. Båda faktorerna kan göra vattenförsörjningen för många människor sårbar.

De flesta vattenverk har idag klart godkänd kapacitet, men en fjärdedel har en utnyttjandegrad på över 90 procent. Det betyder att marginalerna är små för att kunna utöka vattenproduktionen vid behov.

– Kapaciteten går att åtgärda genom att bygga ut vattenverken. Men det kommer att krävas stora investeringar, säger Gisela Holm från Svenskt Vatten.

Undersökningen visar också att ytterst få vattenverk har problem med driftsstörningar, vilket innebär att de anslutna kunderna kan räkna med säker leverans av vatten av god kvalitet. Det är också positivt att nästan 90 procent av vattenverken tar lika många prover på råvattnet (det vatten som används för att producera dricksvatten) som Svenskt Vatten rekommenderar, trots att Livsmedelsverket inte reglerar denna typ av provtagning.

Undersökningen visar också att 80 procent har gjort någon form av riskanalys för sin vattenproduktion de senaste fem åren. Däremot har 40 procent inte gjort den riskanalys som Livsmedelsverket förordar i sina dricksvattenföreskrifter. Svenskt Vattens förhoppning är att denna siffra stadigt ökar de kommande åren.

Sju av tio huvudvattentäkter har vattenskyddsområden, men hälften av dem är inrättade innan nya krav enligt miljöbalken infördes. Det innebär att det saknas vattenskyddsområden för många huvudvattentäkter och att skyddet kan vara otillräckligt även i ett befintligt vattenskyddsområde.

– Med tanke på den vattenbrist som uppkommit under det gångna året behöver många kommuner se över sin kapacitet för att långsiktigt säkerställa dricksvattentillgången, avslutar Gisela Holm.

Det är första gången undersökningen ”VASS Vattenverk” har genomförts av Svenskt Vatten. Undersökningen genomförs för att bistå medlemmarna i arbetet med att utveckla sin verksamhet genom att möjliggöra jämförelse av vattenproduktionen ända ner på anläggningsnivå. Drygt 390 vattenverk som förser 6,3 miljoner människor med dricksvatten har svarat på mer än 90 procent av frågorna.