Strategi för material i kontakt med dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Strategi för material i kontakt med dricksvatten

Boverket har utarbetat en strategi för arbetet med samordning, förbättring och utveckling av frågor om material i kontakt med dricksvatten.

Rapporten är ett regeringsuppdrag med utgångspunkt från Dricksvattenutredningens delbetänkande "Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor".

Man konstaterar att olika intressenter behöver veta vilka material och produkter som kan användas för att kunna uppfylla kraven i dricksvattenföreskrifterna. En anledning till svårigheten att välja lämpliga material och produkter är att det inte finns några preciserade myndighetskrav angående migration av hälsofarliga ämnen, utom bly.

I förslaget till strategi skriver man bland annat att Boverket ska utreda om deras byggregler bör preciseras. Detta kan eventuellt kompletteras med att Kemikalieinspektionen meddelar regler om krav för försäljning av produkter.

Rapporten Strategi för material i kontakt med dricksvatten finns att läsa på Boverkets hemsida.