Erfarenheter av dricksvattenrening med membran i Skottland - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Erfarenheter av dricksvattenrening med membran i Skottland

Svenskt Vattens dricksvattenkommitté har nyligen varit i Skottland för att ta del av Scottish Waters erfarenheter kring användning av membran i dricksvattenproduktion, samt för att etablera nya samarbeten mellan länderna. Under resan besöktes två vattenverk med membrananläggningar som en del av sina processlösningar.

I Skottland ansvarar Scottish Water för både dricksvatten- och avloppsanläggningar i hela Skottland. De har ca 2500 anställda, 245 vattenverk och nästan 5000 mil vattenledningar som förser 2,5 miljoner hushåll med dricksvatten. 200 000 analyser utförs varje år och målet är att 99,93% av proverna ska vara godkända vid konsument.

Till skillnad från Sverige finns det i Skottland ett krav på en relativt hög klortillsats till dricksvattnet innan det går ut på ledningsnätet för att säkerställa ett kloröverskott i hela distributionsområdet (>0,4 ppm). Anledningen till denna höga klordosering är att de enligt lagen har ansvar för alla sjukdomsfall inom distributionsområdet som kan kopplas till bristande vattenkvalitet. Detta orsakar problem eftersom det organiska materialet i vattnet i kombination med höga klordoser skapar kloreringsbiprodukter såsom trihalometaner. I vissa fall blir koncentrationen av dessa ämnen så hög att vattnet blir otjänligt.

Den främsta utmaningen i Skottland
Eftersom vattnet i många av Skottlands sjöar blir allt brunare till följd av minskad sur nederbörd och klimatförändringar, blir det också allt svårare att hålla nere innehållet av organiskt material i dricksvattnet och på så vis begränsa bildandet av trihalometaner. Denna problematik ser Scottish Water som sin främsta utmaning framöver och de jobbar dels med hur man kan begränsa tillförsel av organiskt material till vattentäkterna, dels med utvärdering av olika tekniker för avskiljning av organiskt material i beredningsprocessen bl.a. genom pilotförsök och deltagande i olika FoU-projekt med koppling till detta. 

Ett exempel på detta är NOMiNOR-projektet som nyligen avslutades med deltagare från bl.a. både Skottland och Sverige. I takt med att man börjar övervaka sitt ledningsnät bättre med nya analystekniker bl.a. flödescytometri, börjar man även se att ett skifte från klordesinfektion till UV-desinfektion är möjligt.

Skottland har idag 95 vattenverk med membraninstallationer som totalt står för ca 15 % av den totala dricksvattenproduktionen. Syftet med membraninstallationerna är färgreduktion, vilket kräver ett nanofiltreringsmembran (NF), alternativt mikrobiologisk barriär mot parasiten Cryptosporidium och då räcker det med ett ultrafiltreringsmembran (UF).

Här hittar du mer om lärdomarna från studiebesöket i Skottland (pdf).