Miljökonsekvensbeskrivning kan avse färre reningsverk utan negativa effekter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljökonsekvensbeskrivning kan avse färre reningsverk utan negativa effekter

Svenskt Vatten har lämnat svar på remiss om nya regler för miljöbedömningar med miljökonsekvensbeskrivning, s.k. MKB.

Svenskt Vatten är i vårt remissvar positivt till hur det nya komplexa regelverket byggts upp. Det har blivit mer överskådligt än det nuvarande. Vi inser behovet av viss byråkrati och utredningskrav i ett modernt miljöarbetet men anser att förslaget skjuter långt över målet.

MKB-direktivet kräver MKB för alla reningsverk större än för 150 000 pe, drygt 10 st i Sverige. Enligt förslaget bör alla 431 tillståndspliktiga reningsverken upprätta MKB. Det är en enorm överimplementering av ett EU-direktiv utav miljönytta. Utsläppen av fosfor från dessa 431 är nere på nivåer från tiden före andra världskriget.

Vi anser att reningsverk för färre än 10 000 pe inte behöver avkrävas obligatorisk MKB. Skillnaderna i miljöpåverkan från utsläpp i stora älvar i Norrlands inland jämfört med samma utsläpp i en trång havsvik utmed Östersjökusten är mycket stora. Påverkan från dessa kan inte överallt antas vara betydande. MKB-behovet bör i större utsträckning avgöras från fall till fall.

Vårt förslag skulle halvera antalet tillståndspliktiga reningsverk med ca 200 st som tvingas upprätta MKB utan att negativt påverka vare sig miljöarbetet eller beslutsunderlagen. Exempelvis svarar dessa 200 för endast ca 10 % av fosforutsläppen från landets tillståndspliktiga verk trots att de utgör 50 % till antalet. Ca 100 st av de som inte skulle behöva upprätta en obligatorisk MKB finns i kommuner som är mindre än en svensk mediankommun på 16 000 invånare.

Det kommer att gå snabbare att ompröva stora utsläppande och miljöpåverkande verksamheter och ställa modernare krav om resurserna används till det istället för till onödigt pappersarbete.