Biogasproduktionen ökade 9% 2015 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogasproduktionen ökade 9% 2015

Energimyndighetens biogasrapport har nu publicerats. Svenskt Vatten har tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och LRF lämnat underlag till biogasstatistiken. Över 50 % av reaktorvolymen för svensk biogas-produktion finns på reningsverken, men allt största delen biogasproduktion sker numera i samrötningsanläggningar (matavfall + gödsel).

Enligt statistiken producerades 1, 95 TWh biogas förra året, vilket är en ökning med nio procent från föregående år. Exempelvis ökade biogasproduktionen från samrötningsanläggningar med 19 procent. När det gäller produktionen från gårdsanläggningarna och avloppsreningsverken ökade de med 14 procent respektive 3 procent jämfört med år 2014.

Av den producerade biogasen gick närmare två tredjedelar till uppgradering vilket innebar en ökning med 20 procent från 2014. Uppgraderad biogas används till största delen som fordonsgas.

En nioprocentig ökning av biogasen är viktig för gasmarknadens utveckling och konkurrenskraft. Tyvärr ser vi signaler på att fordonsgasen börjat stagnera vilket är oroväckande. Branschen väntar fortfarande på en tydlig strategi där biogasen och andra drivmedel har en tydlig roll att spela för fossilfria transporter 2030. Regeringens kommande förslag till bonus-malus premiera bränslen med verklig klimatnytta blir mycket viktigt att det antas.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2016/es-2016-04-produktion-och-anvandning-av-biogas-och-rotrester-ar-2015.pdf