Biogas - nya HBK-kriterier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogas - nya HBK-kriterier

Viktigt för alla biogasproducenter som levererar till fordonsgas - ny version av hbk-beräkningsverktyget ger bättre växthusgasvärden för biogas. För att biogasens växthusgasvärde inom hbk ska bli så bra och rättvisande som möjligt uppmanas samtliga rapporteringsskyldiga för biogas för transportändamål att använda faktiska beräkningar med hjälp av det uppdaterade verktyget vid 2018 års rapportering.

Nu finns en ny uppdaterad version av branschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen. Du hittar verktyget, instruktioner och mer information via http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/slam-och-biogas/biogas-och-hallbarhetskriterier/ eller direkt på Energigas Sveriges hemsida.

För att biogasens växthusgasvärde inom hbk ska bli så bra och rättvisande som möjligt uppmanas samtliga rapporteringsskyldiga för biogas för transportändamål att använda faktiska beräkningar med hjälp av det uppdaterade verktyget vid 2018 års rapportering.

En rad viktiga förändringar och förbättringar har införts i verktyget inför 2018 års rapportering.

Metoden för hur biogasens växthusgasutsläpp ska beräknas har efter diskussioner med Energimyndigheten ändrats, vilket bättre speglar biogasens verkliga växthusgasprestanda. Med de genomförda förändringarna väntas biogasens växthusgasprestanda bli betydligt högre än vid tidigare års rapporteringar. Det gäller särskilt för biogas från avloppsreningsverk och för biogas där rötresten används som gödningsmedel.

Växthusgasvärdena från Energimyndighetens årliga sammanställning från hållbarhetsrapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel, såsom miljöinformation för drivmedel eller inom Klimatklivet. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden.

Viktiga förändringar i beräkningsmetoden inför 2018 års rapportering och som nu är implementerat i hbk-verktyget:

  • Biogas      från avloppsreningsverk betraktas som en restprodukt från      vattenreningsprocessen och endast utsläpp från och med uppgradering ska      räknas med. Tidigare      möjlighet att använda ett normalvärde har tagits bort.
  • Rötrest      som används som gödningsmedel (biogödsel) är en samprodukt, vilket innebär      att utsläpp från rötresthanteringen då inte ska belasta biogasen
  • Ny      utsläppsfaktor för el baserat på svensk elmix
  • Insamlingssteget      för organiskt hushållsavfall slopas
  • Möjlighet      att använda verktyget för rapportering till även till Avfall Webb har      införts

Förändringarna är ett resultat av de förslag som Energigas Sverige tagit fram i samarbete med Avfall Sverige och Svenskt Vatten under 2017 utifrån en analys från Lunds Tekniska Högskola. Förslagen har sedan diskuterats och förankrats med Energimyndigheten. De tre branschorganisationerna har sedan givit i uppdrag åt Carl-Magnus Pettersson att uppdatera hbk-verktyget.

 Tips om Energigas Sveriges utbildningar våren 2018 http://www.anpdm.com/newsletterweb/45425D45754044504775474559/474459407842405A457249435943?noTracking=true