Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt på bränsle - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt på bränsle

Den 25 maj biföll riksdagen proposition 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet. Det innebär att från och med 1 juli 2016 gäller nya villkor för skattebefrielse på exempelvis biogas.

 Orsaken till förändringarna är EU:s regler om statligt stöd. En stor förändring är att statsstöd (i det här fallet skattebefrielse) inte längre kommer att beviljas för företag som är i ekonomiska svårigheter (enligt en särskild EU-definition). Nya krav på uppgiftslämnande har också förts in som villkor för skatteavdrag och återbetalning. Vilken typ av aktör som ska lämna uppgifter och som inte får vara i ekonomiska svårigheter skiljer sig lite från fall till fall (det är inte per automatik den aktör som gör skatteavdrag idag). Därför är det bra om alla företag i värdekedjan tar till sig de nya reglerna.

Regelverket är krångligt och i vissa delar svårtolkat så det är mycket svårt att bedöma konsekvenserna av de nya villkoren. Vi tror att det kan finnas biogasproducenter och biogasanvändare som riskerar att falla in under definitionen för ”företag i ekonomiska svårigheter” och därmed riskerar att nekas skattebefrielse. I vissa fall kan detta beröra VA-organisationer i som är organiserade i form av aktiebolag. Ett sådant scenario påverkar förstås aktörer i hela värdekedjan negativt.

Utifrån den här bakgrunden har Energigas Sverige låtit PwC göra en översiktlig sammanställning med fokus på biogasmarknaden där vi tror att konsekvenserna kan bli störst (se dokumentet nedan). Syftet med sammanställningen är att man snabbt ska kunna skaffa sig en översiktlig bild av vad de nya reglerna innebär utan att behöva läsa propositionen. På sidan 10 i sammanställningen finns t.ex. en kort beskrivning av konkreta konsekvenser för olika typer av aktörer.

Observera att sammanställningen inte är heltäckande. Vi rekommenderar alla företag som berörs av de nya reglerna att ta till sig innehållet i propositionen och vid behov ta kontakt med Skatteverket för eventuella frågor. Vi har också fått veta att Skatteverket har börjat gå ut med information till en del företag. 

Sammanfattningsvis kan vi väl konstatera att dessa förändringar är oönskade av så gott som alla inblandade – både näringsliv och politiker.