Nya ledamöter i SVU-kommittén - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya ledamöter i SVU-kommittén

Under 2022 välkomnar SVU-kommittén fem nya ledamöter. Alexander Keucken, Ulrika Lindberg och Magnus Bäckström påbörjar sitt uppdrag redan under den pågående hanteringen av vårens inkomna SVU-ansökningar. Bodil Elmqvist och Sofia Billvik kliver på till sommaren.

Alexander Keucken är idag anställd som FoU-chef på Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) och agerar även som adjungerad lektor inom avdelningen för Teknisk Vattenresurslära som ingår i Institutionen för bygg- och miljöteknologi på Lunds Tekniska Högskola. Genom sitt tidigare engagemang inom olika fackkommittéer på Svenskt Vatten, IWA Sverige, EurEau och på internationella konferenser har han på ett målinriktat sätt verkat för en framsynt dialog gällande framtida utmaningar inom vattentjänstområdet. Trendspaning av innovativ teknik och bedömning av dess tillämpningspotential är i hans nuvarande roll som FoU-chef ett av de centrala arbetsuppdragen.

Ulrika Lindberg har de senaste tio åren arbetat på Umeva/Vakin, och är idag projektchef VA med ansvar för projektorganisationen. Uppströmsarbete, slamhantering, miljörelaterade frågor, ny teknik, effektiv hantering av VA-kollektivets pengar samt betydelsen av regional och nationell samverkan för att säkerställa att VA-branschens alla framtida utmaningar kan förverkligas oavsett geografisk lokalisering är viktiga frågor för henne. Utöver ett generellt intresse för FoU har Ulrika bland annat varit företagsrepresentant i olika forskningsprojekt, ledamot i Svenskt Vattens avloppskommitté och dess representant i styrgruppen för VA-kluster Mälardalen samt jurymedlem i arbetet med att utse Bästa examensarbete inom VA-området.

Magnus Bäckström är sedan årsskiftet VA-strateg på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bodens kommun. Han kommer närmast från Svenskt Vatten där han var expert inom området Rörnät och klimat. Magnus specialområden är dagvatten, ledningsnät, strategisk VA-planering samt tekniskt vatten och han har erfarenhet från många olika roller i VA-branschen, så som utredare, projektledare, chef, forskare och konsult. I hans nuvarande roll ingår uppdraget som infrastrukturkoordinator i den stora samhällsomvandlingen och den gröna industrialiseringen som sker i Boden med regionala kopplingar.

Bodil Elmqvist är utvecklingsstrateg på VA SYD och arbetar bland annat för att skapa förutsättningar för innovation och utvecklig inom hela organisationen. Hon är även projektledare för VA SYDs arbete att bli klimatneutrala. Bodil är disputerad inom naturgeografi med fokus på naturresurser och markanvändning. Tvärvetenskap har alltid varit ett stort intresse, så väl gränssnittet mellan akademi och praktik som hur vi möjliggör att forskningsresultat tillämpas. Bodil har tidigare arbetat inom hållbarhetsområdet som universitetslärare, forskare och konsult. Några intresseområden är klimatanpassning, klimatpåverkan, stadsutveckling, digitalisering och VA-branschens omställning för att möta framtida samhällsutmaningar.

Sofia Billvik är idag strategisk VA-ingenjör på Falu Energi och Vatten. Hon är civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och har under snart 20 år arbetat brett inom VA-branschen som konsult och VA-ingenjör samt internationellt i humanitära sektorn som vatten- och sanitetsexpert. Strategisk VA-planering, landsbygdsfrågor, långsiktigt hållbar VA-försörjning i mindre kommuner, näringsåterföring och klimatanpassad dagvattenhantering är Sofias intresseområden. Hon är även drivande inom kommunikation, kunskapsspridning, sektor- och branschöverskridande samarbeten och samverkan för att hantera utmaningarna med åldrande anläggningar, klimatförändringar och ökade krav.