Ny statistik om avlopp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny statistik om avlopp

Det märks i Statistiska Centralbyråns/SCB) statistik om avloppsreningsverk och utsläpp att befolkningen ökar i tätorterna.

Orterna belastar reningsverken mer, antalet reningsverk för fler än 2 000 personer ökar från att tidigare ha minskat, vattenvolymerna som renas ökar, liksom mängderna producerat slam.

Aldrig förr har kvävereningen varit så bra. Slammet blir successivt allt renare och aldrig förr har så stor andel slam spridits på åker (39 %), men tyvärr har fosforutsläppen ökat sedan 2016.

Svenskt Vatten sammanfattar och kommenterar siffrorna.