Hallå där, Maria Antonsson (MP) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hallå där, Maria Antonsson (MP)

Miljöpartiets kongress 15-17 oktober innehöll en rad motioner i olika vattenrelaterade frågor. Maria Antonsson (MP) är ordförande för Stockholm Vatten och Avfall, sitter i Svenskt Vattens styrelse och var också delegat till kongressen. Här är några av hennes reflektioner:

Miljöpartiet har kongress vartannat år. I år genomfördes den helt digitalt och resulterade bland annat i en ny partistyrelse.

Har det varit en bra kongress för vattnet och svensk VA?

Både ja och nej, det är otroligt många frågor som ska avhandlas och där vatten är en bland flera som kämpar om utrymmet och uppmärksamheten.

Vilka var de stora besluten?

Det var självklart det Politiska handlingsprogrammet som ska utgöra grunden för det kommande valmanifestet och prioriteringar i kommande förhandlingar. Man kan också påminna om partistyrelsens ”Klimatfärdplan”. Även om inte vattenfrågorna har fått ett eget kapitel där, så påverkar många av förslagen förutsättningarna för inte minst klimatanpassning och dagvatten. Men koldioxidfrågan dominerar förstås.

Miljöpartiet har väldigt generösa regler för motionärer. Hur många blev det?

Knappt 500 stycken motioner, varav ungefär ett 10-tal berörde vatten konkret. De klimatrelaterade motionerna var väldigt många och där ryms en del av vattenfrågorna också. Ett par av motionerna handlade om ökad trygghet för de med enskilda brunnar och avlopp och om att inrätta dricksvatten som överordnat riksintresse.

Några besvikelser?

Det skulle kanske vara att min egen motion om ett grönt vattenpolitiskt program föll mycket knappt. Partistyrelsen avstyrkte med hänvisning till att andra politikområden skulle prioriteras, men det tycker jag var synd. Man hänvisade också till den kommittémotion som man lagt i riksdagen och där man bland annat förordar ett ansvarigt departement, ett ansvarigt statsråd och en myndighet för vattenfrågorna.

Några glädjeämnen?

På ett sätt kanske min andra motion om totalförbud för PFAS. Den ansåg partistyrelsen besvarad eftersom det redan är Miljöpartiets uppfattning. Men domen nyligen i Uppsala visar hur viktigt det är att så snart som möjligt förbjuda all användning av PFAS.

Vad händer nu inför valet i september 2022

Grunden för politiken är ju lagd i och med kongressen men jag hoppas att det konkreta valmanifestet, som vi fattar beslut om senare, ska innehålla några skarpa vattenförslag.