Miljöpengar till VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpengar till VA

Regeringen riktar skarpa satsningar specifikt till VA genom ett antal anslag i budgetpropositionen som överlämnas till riksdagen på måndag nästa vecka.

"Det som en gång verkade omöjligt är nu inte bara möjligt utan det enda rätta"

Så lät det när Märta Stenevi (MP) och Per Bolund (MP) presenterade de miljö- och klimatsatsningar som aviseras i årets budgetproposition vilken presenteras i sin helhet den 20 september.

Ambitionen är alltså mycket hög och det är tydligt att regeringen satsar på en bättre miljö, en starkare cirkulär ekonomi och att klimatfrågan är prioriterad.

Regeringen riktar skarpa satsningar specifikt till VA genom ett antal anslag för att bättre värna rent vatten.

  • Regeringen satsar 80 miljoner kronor per år 2022-2024 till Länsstyrelserna för arbetet med dricksvattenförsörjning och vattenskydd. 
  • 35 miljoner kronor för år 2022 i stöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållningen på bl.a. Gotland.
  • 75 miljoner kronor satsas årligen 2022-2023 för stöd till avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar för återanvändning av avloppsvatten.
  • Ytterligare 25 miljoner kronor satsas årligen 2022-2024 för minskad spridning av PFAS.

Sammanfattningsvis presenterar regeringen nära 12 miljarder i nya satsningar på miljö- och klimat för 2022. De stora miljöutmaningarna som beskrivs är prioriterade i fyra områden.

  • Klimatet
  • Den biologiska mångfalden
  • Rent vatten och levande hav
  • Giftfritt samhälle och cirkulär ekonomi m.m.

Satsningarna kompletteras av den tidigare aviseringen om en höjning av anslaget för åtgärder mot klimatrelaterade olyckor. Regeringen föreslår i budgeten för 2022 att stödet till kommunernas viktiga arbete med att förebygga jordskred och andra naturolyckor, vilket även kan bidra till att klimatanpassa samhället, ska öka med 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår även en förstärkning av myndigheternas kunskapshöjande insatser kopplat till klimatförändringar med 62 miljoner kronor nästkommande år och 25,75 miljoner efterföljande år.

- Kommunerna har en central roll i att förebygga och hantera naturolyckor som exempelvis översvämningar. Det är välkommet att regeringen nu stärker kommunernas arbete med att kunna klimatanpassa i ett förändrat klimat. Ambitionen är utmärkt. Åtgärdsbehoven är dock stora och om mindre VA-organisationer ska klara sina åtaganden krävs även incitament till samverkan och att inledningsvis ta bort de administrativa hinder som finns idag, Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten.

Presskonferensen avslutas med att Märta Stenevi konstaterar att vi nu befinner oss i ett historiskt vägskäl där vi antingen möter klimatkrisens utmaningar och investerar i en rättvis omställning eller lämnar efter oss oöverskådliga risker och konsekvenser till följd av en klimatförändring som riskerar att skena bortom mänsklig kontroll.

Det är glädjande att VA-relaterade frågor fått ett politiskt uppsving, att regeringen tydligt tar frågorna på allvar och ser rent vatten och levande hav som ett av fyra prioriterade områden. Samtidigt inbegriper VA så mycket mer och det finns ett behov av både bättre överblick och fler satsningar. Vi ser därför med stor nyfikenhet fram emot stundande valår och de fortsatta politiska diskussionerna med såväl regering som riksdagens partier avslutar Susanna Lind, Senior Adviser på Svenskt Vatten.

Läs mer här, här, här  och här och se regeringens presskonferens här.

För ytterligare kontakt:
Susanna Lind, Senior Adviser Policyutveckling
Susanna.lind@svensktvatten.se