Hoppa till huvudinnehåll

Europarådet har kommit överens om ett förslag till nytt dricksvattendirektiv

Vid Miljörådets sammanträde den 5 mars godkände man ordförandelandet Rumäniens framtagna kompromissförslag till förbättring av EU kommissionens förslag till dricksvattendirektiv.

Miljörådet har antagit en allmän inriktning om dricksvattendirektivet, vilket kan ses som en kompromiss och en grund för kommande trepartsförhandling (trilog) mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen En del medlemsländer anser dock att vissa punkter behöver ytterligare förtydligande och detta bör göras i trilogen. 

Svenskt Vatten följer arbetet ihop med vår samarbetsorganisation EurEau och påverkar inriktningen där vi har möjlighet. Vi anser att det förslag Europarådet nu godkänt utgör en stor förbättring av kommissionens förslag.  

En punkt man inte är överens om är artikel 10a och 10b som handlar om material i kontakt med dricksvatten. Kommissionen kommer här att lägga till sin förklaring om produkter och material till rådets slutsatser. Kommissions synpunkter handlar, som vi uppfattar det, om oro för ökade kostnader, administrativ börda, ansvar, snedvridning av konkurrensen mm. Kommissionens förslag är att frågan om material i kontakt med dricksvatten skall regleras genom Byggproduktförordningen. Medlemsstaterna är inte heller överens kring denna punkt. 

Förslaget från ordförandelandet Rumänien till nya artiklar 10a och 10b grundas på underlag som tagits fram gemensamt av tio medlemsländer. Ytterligare fem har anslutit sig så förslagen stöds nu aktivt av 15 medlemsländer. Svenskt Vatten anser att även Sverige skall stödja ordförandelandet Rumäniens kompromissförslag, vilket Sverige inte gör för närvarande.

Förslaget beträffande hantering av material i kontakt med dricksvatten bygger på det gedigna arbete som genomförts av Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien, 4MS, sedan 2011. Genom att använda stora delar av resultaten från samarbetet inom 4MS är det möjligt att bygga upp ett gemensamt europeiskt system inom ett fåtal år.

Svenskt Vatten ser stora fördelar med det förslag till reglering av material i kontakt med dricksvatten och kemikalier för beredning av dricksvatten som lagts fram i de senaste förslaget till nytt direktiv från ordförandelandet Rumänien.

Svenskt Vattens bedömning är att en reglering i dricksvattendirektivet blir tydligare och ger lägre kostnader för leverantörerna och därmed för dricksvattenproducenter och brukare. En reglering med stöd av Byggproduktförordningen kommer enligt Svenskt Vattens uppfattning inte bli lika tydlig och inte ge samma skydd för konsumenternas hälsa. 

Läget kring fortsättningen av arbetet med direktivet 

Trilogförhandlingarna kommer att äga rum kring de nu tre framtagna förslagen. 

Det första är kommissionens förslag från den 1 februari 2018.

Det andra är Europaparlamentets förslag som antogs den 23 oktober 2018. Detta förslag skall bekräftas någon gång mellan 25–28 mars då man under ett andra plenum röstar för om man står fast vid beslutet. Vår bedömning är att det blir så.

Det tredje förslaget är Europarådets nu godkända kompromissförslag som återspeglar de 28 medlemsstaternas åsikter.

Enligt EurEau så är det i allmänhet så att Europarådet står för de tekniska aspekterna och Parlamentet lägger mest tryck på de politiska punkterna. Kommissionen kommer att försöka få sina idéer att passera med hjälp av sin roll som ”ärliga mäklare".

Bedömningen är att förhandlingarna inte påbörjas före valet till Europaparlamentet och att de därmed inte kommer igång före 2020. Men man kan aldrig vara säker. Vi följer utvecklingen och återkommer med mer beskrivning av vad det nya direktivet kommer att betyda för VA-verksamheten.