Den gröna given - värt att notera för VA-organisationerna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Den gröna given - värt att notera för VA-organisationerna

Igår den 11 december, tio dagar efter att den nya EU-kommissionen tillträdde, presenterade de sin ”Gröna giv”.

Den gröna given är en viktig politisk signal från EU-kommissionen om höga miljöambitioner till de andra europeiska institutionerna, medlemsstaterna och till EU-medborgarna. I detta skede är det dock svårt att se vilken typ av konkreta lagstiftningsåtgärder som kommer att beröra vattensektorn.

Den gröna given - värt att notera för VA-organisationerna:

Strategin "Farm to Fork" (våren 2020)
Åtgärder inklusive lagstiftning (kommer under 2021) för att avsevärt minska användningen och risken för kemiska bekämpningsmedel samt användning av gödselmedel och antibiotika.

Kemikaliestrategi för hållbarhet (sommaren 2020)
Regelverket ska bli mer transparent och tydligt samtidigt som det snabbt behöver återspegla nya forskningsrön när det gäller risker av hormonstörande, farliga kemikalier i produkter inklusive import, kombinationseffekter av olika kemikalier och mycket beständiga kemikalier. Här anser Svenskt Vatten att det är viktigt att vi får en strängare kemikaliepolitik och effektivare tillsyn med färre farliga ämnen som släpps ut på den europeiska marknaden.

Handlingsplan för nollföroreningar för vatten, luft och jord (2021)
Här kommer VA-organisationerna att beröras framförallt av det fortsatta arbetet med avloppsdirektivet och ramdirektivet för vatten. Här vet vi ännu inte om dessa direktiv kommer att öppnas upp för att förändras, men troligtvis öppnas åtminstone avloppsdirektivet upp av EU-kommissionen. Svenskt Vatten ser ett behov att öppna upp båda direktiven för att bättre anpassa dem till nya miljökrav, klimatförändringar och för reningsverk som har ökande befolkning och redan har bästa tillgängliga teknik. Svenskt vatten återkommer med mer information om EU-kommissionens utvärderingar av avloppsdirektivet och ramdirektivet för vatten.

Klimatneutralt Europa år 2050
Det kommer att vara viktigt att Europeiska rådets stats- och regeringschefer stöder ambitionen om ett klimatneutralt Europa år 2050 med skärpta klimatmål till år 2030 och också avsätter nödvändig finansiering genom den fleråriga finansiella ramen. Det kommer att krävas stora investeringar för att klara målen för den europeiska gröna given. För att de aktuella klimat- och energimålen för 2030 ska uppnås, behövs uppskattningsvis 260 miljarder euro i ytterligare investeringar per år, dvs. cirka 1,5 % av BNP 2018. I början av 2020 kommer EU-kommissionen att lägga fram en investeringsplan för ett hållbart Europa som ska hjälpa till att fylla finansieringsbehoven. Minst 25 % av EU:s långtidsbudget bör avsättas till klimatåtgärder, och Europeiska investeringsbanken, Europas klimatbank, kommer att ge ytterligare stöd. För att den privata sektorn ska bidra till finansieringen av den gröna omställningen kommer EU-kommissionen att lägga fram en strategi för grön finansiering 2020.

Läs vidare om EU-kommissionens ”Gröna giv” och Färdplanen med åtgärder