Budgetbeslut bör följa EU-lagstiftning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Budgetbeslut bör följa EU-lagstiftning

Svenskt Vatten välkomnar att regeringen vill öka anslagen för åtgärder som rör havs- och vattenmiljön samt att Centerpartiet och Moderaterna vill öka anslagen mer än regeringen. Ökade anslag behövs.

Vi är desto mer bekymrade för att varken regeringen eller några andra partier vill öka anslagen för miljöövervakning tillräckligt mycket så att kraven i Ramdirektivet för vatten kan uppfyllas.

- Regeringens ökning är otillräcklig, bedömer Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten. Det är för stora luckor i såväl kvantitet som kvalitet för att staten ska leva upp till direktivets krav.

 Miljöövervakningsutredningen kom fram till att statens totala utgifter för miljöövervakning var 771 miljoner kronor år 2016, inklusive det särskilda anslaget för miljöövervakning på 331 miljoner. Men utredningen konstaterade att nästan en tredjedel av det särskilda anslaget ”används till annan verksamhet än miljöövervakning”. De belopp som används för övervakning avser bara till en del vatten. I ljuset av detta och av brister som blir synliga när medlemmar ska söka tillstånd och av vattenmyndigheternas egna kvalitetsbedömningar, leder en ökning från 508 till 514 miljoner kronor till en fortsatt otillräcklig övervakning.

- När statens miljöövervakning inte håller måttet tar det längre tid för den som söker tillstånd att få fram underlag om hur sökanden påverkar vattenstatusen som staten i sin tur ska bedöma med viss kvalitet. Då blir det svårare att komma genom de långa prövningsprocesserna, som allt fler politiska partier vill korta, fortsätter Peter Sörngård. I alltför många fall tar det dessutom längre tid för miljöskyddande reningsverk än för industrier att få tillstånd, vilket försvårar uppfyllnaden av kvalitetsmålen.

Riksdagens miljömål för sjöar, vattendrag och grundvatten anses uppfyllda när kraven för vatten i Ramdirektivet uppfylls, men det går bara att följa upp målet om riksdagen finansierar en övervakning som direktivet reglerar för att statusen ska kunna bedömas. Svenskt Vatten föreslår regeringen och riksdagen att ordna så att staten följer Ramdirektivet för vatten, som de genom lag vill att alla andra i riket ska leva upp till.