Hoppa till huvudinnehåll

Stram budget under stor osäkerhet

I regeringens budgetproposition ryms inga direkta nya, stora satsningar på vatten- och avloppsfrågor. Den beslutade nya strukturen för samhällets krisberedskap och civilt försvar gör dock att anslag flyttas och ytterligare analys behövs för att få en helhetsbild av effekterna på branschen. Att dricksvattenförsörjningen är helt livsavgörande visar inte minst erfarenheterna från kriget i Ukraina.

- Vår bedömning är att krisberedskap och civilt försvar tjänar mest på starka VA-huvudmän med en robust och uthållig verksamhet redan under normala omständigheter, säger Pär Dalhielm, Svenskt Vattens vd. Stödet får inte splittras mellan många statliga myndigheter med otydliga uppdrag.

Den tidigare regeringen tillsatte en rad utredningar och gav ett antal regeringsuppdrag, sammanlagt ett 30-tal, med bäring på civilt försvar och dricksvatten. Några åtgärder finns med redan i den här budgeten däribland att den nationella laboratorieförmågan avseende analyser av dricksvatten vid mikrobiologiska hot vid kris och höjd beredskap stärks. Regeringen föreslår också att 21 miljoner kronor anvisas under anslaget 1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet för 2023. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till 150 miljoner respektive 370 miljoner kronor.

I den ekonomiska bedömningen som regeringen gör finns många orosmoln för VA-huvudmännen i form av hög inflation, stigande räntor och höjda energipriser. Den stora posten om 55 miljarder i det s.k. högkostnadsskyddet för höga elpriser kommer förvisso även kommuner och företag till godo. Men allt sammantaget med måttliga statsbidrag till kommunerna kommer ändå att göra att trycket uppåt på taxorna blir starkt. En lågkonjunktur kan möjligen ge aningen bättre tillgång på arbetskraft i branschen och något fler anbud vid upphandlingar. Regeringen aviserade också utbildningssatsningar för att öka tillgången på arbetskraft. 

Särskilda satsningar av intresse för VA-branschen 
Det särskilda produktionsstödet till biogas på 500 miljoner kronor som infördes 2022 ökar till 700 miljoner kronor 2023 och 2024. Forskningsmedlen för Hav och vatten via Formas ökar också en aning. För införandet av det nya dricksvattendirektivet anslås sammanlagt 35 miljoner fördelat på fyra olika statliga myndigheter. De klimatpolitiska målen kommer inte att nås vilket till exempel innebär att ett projekt som Klimatneutral VA blir ännu mer angeläget, trots branschens ganska begränsade påverkan.

- Att vattenförsörjningen är livsavgörande inte bara i kris vet förstås den nye civilförsvarsministern. Men vi vill understryka att starka VA-huvudmän med organisation, kompetens och resurser är en grundförutsättning för att klara av detta, avslutar Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.