Bra att Vattenmyndigheterna avskaffas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Bra att Vattenmyndigheterna avskaffas

Idag den 18/12 har Karolina Ardensjö Lundén, särskild utredare, lämnat in sitt slutbetänkande för Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07) till Miljödepartementet och regeringen. Svenskt Vatten anser att utredningen föreslår förändringar som är nödvändiga för en långsiktigt god vattenförvaltning.

Vi står bakom förslagen att avskaffa vattenmyndigheterna och organisera statens arbete på samma sätt som andra frågor organiseras på, med statliga verk på nationell nivå, länsstyrelser på regional nivå och kommunerna med ansvar för bl.a. vatten- och avlopp och  planering av mark och vatten.

Svenskt Vatten vill:

 • Ta bort vattenmyndigheterna till förmån för en traditionell organisation där styrfunktionen blir regering - centralt verk – länsstyrelse - kommun.
 • Se mindre administration av regler och mer genomförande av det reglerna faktiskt syftar till, dvs. fler och bättre åtgärder för bättre vatten och för att få bukt med åtgärdsunderskottet. Vattenresursen som sådan måste tas bättre till vara.
 • Flytta fokus till avrinningsområdena för att göra arbetet konkret istället för att som nu ha kvar det på distrikt. Vattnet rinner i avrinningsområden som naturen själv drar gränserna för. Det är där det konkreta arbetet och åtgärderna ska planeras och genomföras. Distrikten omfattar många avrinningsområden, vilket gjort att när myndigheter tvingats arbeta på distriktsnivå har de kommit för långt bort från det konkreta.
 • Se en samordning med andra frågor som t.ex. översvämningsfrågor, klimatanpassning, regional vattenplanering, miljöövervakning m.m. som är uppgifter som länsstyrelserna redan idag utför.
 • Se en tydligare koppling mellan lokal och nationell politik där aktörerna involverar varandra.
  • Där en lokal förankring av finansiering och hur lokala målkonflikter eller problem ska hanteras sker.
  • Där realistiska kostnadsbedömningar görs när lokala utförare involveras.
  • Där den nationella förankringen och diskussionen om finansiering och behovet av nya styrmedel baserat på realistiska åtgärds- och finansieringsmöjligheter och kostnadsuppgifter diskuteras.
  • Där styrningen av statliga myndigheter får en tydlig koppling till budgetmedel och uppdrag.