Råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt VA

Svenskt Vattens råd och rekommendationer angående anstånd med betalningar för kommunalt vatten och avlopp på grund av rådande ekonomiska situation till följd av Covid-19.

Flera kommuner tar fram olika stödpaket för sitt lokala näringsliv. Här inkluderas inte sällan lättnader och anstånd från offentliga avgifter. De kommunala vattentjänsterna tillhandahålls och finansieras enligt en självkostnadsprincip, vilket innebär att VA-huvudmannen inte får göra överskott och kan därmed inte bygga upp ett kapital. VA-kunderna betalar således endast vad det kostar att tillhandahålla vatten och avlopp.

Råd och rekommendation

Svenskt Vatten anser att VA-organisationer bör följa sina ordinarie rutiner för anstånd och avbetalningsplaner. Vi är fullt införstådda med rådande situation och att vissa kommuner kan ha behov av alternativa lösningar för anstånd. Dessa bör i första hand finansieras via skattemedel för att undvika att strida mot lagen om allmänna vattentjänster. Svenskt Vatten avråder från anstånd finansierade av VA-avgifter, om så ändå sker bör följande hänsyn tas:

1) Möjlighet till anstånd ska ges till alla kunder.

2) Ett anstånd ska återbetalas inom givet verksamhetsår med regelrätt ränta.

3) Anstånd bör endast ges till kunder som begär detta.

Bakgrund och information

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får avgifterna inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Detta har i praxis förtydligats så att de avgifter som de avgiftsskyldiga betalar in inte får användas till annan verksamhet som inte är nödvändig för VA-verksamheten. VA-avgifterna får därmed inte användas till sådant som ska bekostas av skattemedel. Det omvända är dock både lagligt och inte ovanligt, dvs att skattemedel används för att delfinansiera VA-verksamhet.

VA-kostnaderna ska sedan fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Eftersom VA-huvudmannen inte har några andra medel än de som betalas in av VA-kunderna så får man inte gynna en viss grupp av kunder på bekostnad av andra kunder. En sådan fördelning är inte tillåten. Det finns vissa möjligheter att ge anstånd med betalningar när det gäller anläggningsavgifter, men inte brukningsavgifter. Ett anstånd innebär även att ränta ska betalas på det obetalda beloppet.

Lagen om allmänna vattentjänster medger även VA-huvudmannen att stänga av vattenförsörjningen till fastigheter om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet att betala avgifter. Denna åtgärd ska ske med försiktighet och får inte medföra olägenhet för människors hälsa. Avstängningar som genomförs syftar inte bara till att kräva in betalningar utan även att minska risken för att en stor skuld byggs upp. Det finns naturligtvis risk att kunder som inte kan betala sina avgifter även kan hamna i obestånd, vilket skulle medföra kostnader för VA-kollektivet.

Svenskt Vatten anser, med hänsyn till ovanstående, att VA-huvudmannen enligt lagen om allmänna vattentjänster inte kan ge anstånd med betalning av brukningsavgifter för vissa kundgrupper. Rådande situation (Covid-19) medför ett extraordinärt läge för många företag. Naturligtvis ska stöd för dessa ges så långt som möjligt. Det är dock värt att notera VA-avgiften generellt sätt är låg i förhållande till andra omkostnader och nyttor. Man bör därmed värdera huruvida ett anstånd från VA-avgiften gör praktisk skillnad för berörda samt vilka administrativa kostnader som tillkommer för ett anstånd. Värdera totalnyttan.