Senaste nyheterna från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Strålkastarljuset riktat mot VA-juridiska frågor på branschens eget forum

  Nyheter, aktuella frågor, EU-direktiv och kommande krav fanns på agendan när drygt 160 VA-juridiskt intresserade deltagare samlades på Elite Hotel Marina Tower för årets VA-Juridiskt Forum. Att årets stora nederbördsmängder satt sina spår blev tydligt redan under konferensens första dag. Då framgick det att ett ämne var extra efterfrågat – dagvattenhantering. Särskilt aktuell blir kanske frågan med tanke på att samtliga kommuner ska ha en vattentjänstplan på plats vid årsskiftet, något Sollentuna kommun är väl på väg mot. Företrädare för kommunen var på plats för att dela med sig av sin process och några handfasta tips att nyttja under resans gång. – De generella medskicken vi har till er alla är att utgå från den egna kommunens behov, var modiga och skapa en produkt som är meningsfull för er, berättade Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun.

 • Vattenstämman 2024 tar sikte på konflikter och prioriteringar i en ny tid

  I en tid av ekonomisk turbulens och stora utmaningar står Sveriges kommuner inför komplexa val kring vattenförsörjning. Vattenstämman 2024, som arrangeras tillsammans med Kungsbacka, Mölndal och Härryda kommuner, blir arenan för politiska beslutsfattare och experter att mötas och utforska brännande aktuella ämnen som investeringar, krisberedskap och klimatförändringar. Målet är att ge underlag för långsiktiga och välgrundade beslut i en tid av utmaningar. Anmälan till Vattenstämman öppnar i slutet av januari.

 • EurEau-kommitté samlades för att diskutera gemensamma frågor

  I förra veckan möttes medlemmar i EurEau-kommittén för EU-frågor gällande juridik, ekonomi och tillgångsförvaltning (EU3) i Dublin. Från Svenskt Vatten deltog Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, och Sarah Berwick, senior miljöjurist, på mötet. Efter sammankomsten är det några specifika frågor som framträder som särskilt prioriterade. – Det var tydligt att PFAS-frågan blir en allt större fråga i fler länder. Såväl Frankrike som Belgien lyfte höga nivåer som ett stort problem. Det finns inte minst en förtroendeaspekt som behöver diskuteras, särskilt nu när gränsvärdena hamnar under luppen i och med dricksvattendirektivet, säger Erik.

 • Utblick Europa

  Med start den 30 november pågår FN:s klimattoppmöte COP 28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Förberedelserna inför toppmötet har präglat EU-arbetet den senaste tiden, inte minst genom omröstningen om EU-kommissionens mandat till mötet. Den årliga klimatfinansieringen som klubbades igenom under COP 15 hamnade då i fokus eftersom löftet om en fond för skador och förluster ännu inte infriats. Utöver COP 28 fortsätter förhandlingarna om avloppsdirektivet, förslaget om en ny växtskyddsförordning har röstats ner i EU-parlamentet och EurEau-kommittén EU3 har samlats i Dublin med två Svenskt Vatten-anställda på plats.

 • Europeisk samverkan på avloppskommitténs radar

  Det händer mycket inom EU för tillfället – inte minst väntar ett beslut kring det reviderade avloppsdirektivet i början av nästa år. För att stärka den internationella samverkan gav sig därför Svenskt Vattens avloppskommitté i väg på studieresa till Tyskland och Nederländerna. Där fick de tillfälle att diskutera både likheter och olikheter länderna emellan. – Det är ganska mycket tradition i VA-branschen. I Sverige gör vi på ett sätt, i Tyskland på ett annat och i Nederländerna ytterligare ett. Resan gav oss möjlighet att se och uppleva processer som inte är så vanliga i Sverige, berättar Klara Westling, expert inom avlopp och miljö som var med på resan.

 • Regeringsutredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande otillräcklig trots bra förslag om dagvatten

  Utredningen ”Vattenfrågor vid planläggning och byggande” (SOU 2023:72) föreslår i ett betänkande nya regler för hantering av dagvatten. Vattenkvalitet är en av huvudfrågorna. I ett särskilt yttrande menar Svenskt Vattens expert Peter Sörngård att dagvatten i befintlig bebyggelse är ett kvarstående tillkortakommande.

 • Svenskt Vattens inlämnade synpunkter på dricksvattendirektivets kompletterande akter

  Hur ska det nya dricksvattendirektivet reglera material i kontakt med dricksvatten? Vi på Svenskt Vatten har nyttjat möjligheten att tycka till om den frågan. Under förra veckan lämnade vi våra synpunkter genom den öppna konsultationen på EU-kommissionens kompletterande akter till direktivets artikel 11. Inte minst har vi lyft att regleringen av cementbaserade material inte ska begränsas till organiska tillsatsmedel som tillsätts i mycket små mängder till betong utan även omfatta oorganiska beståndsdelar i betong. En annan viktig punkt där vi hoppas på ändring är att reglerna för material i kontakt med dricksvatten ska gälla för membranfilter och jonbytarmassor.

 • Branschens gemensamma bild på Kommittédagarna 2023

  Under veckan har Svenskt Vattens årliga kommittédagar ägt rum i Stockholm. Arbetet inom våra expertkommittéer är en av de viktigaste plattformarna för att kommunicera över organisationsgränser och fokusera på våra gemensamma frågor. I år var den gemensamma bilden en av agendans huvudpunkter – och där ingick såväl tillbakablickar som framåtspaningar.

 • Svenskt Vatten positiva till revidering av kvicksilverförordningen

  Svenskt Vatten stöder i sitt remissvar EU-kommissionens revidering av förordningen om kvicksilver, där förslaget om utfasning av dentalt amalgam till 2025 specifikt berör VA-organisationerna. Trots att Sverige redan fasat ut amalgam, innebär en minskad användning inom EU på sikt också lägre nivåer i avloppsvattnet hos oss.

 • Svenskt Vattens synpunkter på nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten

  I förra veckan rapporterade vi om möjligheten att tycka till om EU-kommissionens kompletterande akter till det nya dricksvattendirektivet. Akterna gäller artikel 11, material i kontakt med dricksvatten. Nu har vi sammanställt våra synpunkter från Svenskt Vattens håll. Dessa överensstämmer på det stora hela med synpunkterna från den europeiska samarbetsorganisationen EurEau. Svarstiden för akterna löper ut redan på måndag 13/11 respektive torsdag 16/11, därav krävs snabbt agerande för att lämna synpunkter.