Hoppa till huvudinnehåll

PFAS – Hur kan svenska ARV bemöta denna utmaning

Per- och polyfluoroalkylämnen (PFAS) är persistenta, mobila och bioackumulerande i miljön och hälso- och miljöproblem relaterade till PFAS har rapporterats under senare decenniet. Eftersom PFAS omfattar en stor grupp av ämnen, med olika egenskaper och har en stor och bred användning i samhället, är även utsläpp, transport och spridning av PFAS komplex. Persistensen hos PFAS är vidare bekymmersam ur perspektivet att dessa ämnen kommer att finnas i miljön under en mycket lång tid om de inte avskiljs och destrueras. Uppmärksammade fall med förorenat dricksvatten som t.ex. i Ronneby är bara en direkt följd av avsaknaden av en bra hantering av PFAS-problematiken. Svenska avloppsreningsverk (ARV) utgör en viktig transportväg av PFAS till miljön. I andra fall som t.ex. när dagvatten från förorenad mark utgör den dominerande spridningsvägen för PFAS spelar ARV en mindre men ändå viktig roll. Det finns således en stor möjlighet att utgöra en betydande sänka i PFAS-kretsloppet som på sikt, och tillsammans med andra åtgärder, kan hjälpa till att minska hälso- och miljöproblem relaterade till PFAS. Med en pågående kunskapsuppbyggnaden vid ARV i samband med utredning och implementering av avancerad rening för borttagning av läkemedelsrester, finns det dessutom goda förutsättningar att även kunna bidra till att lösa PFAS-utmaningen. Det finns redan ett stort antal mätningar av PFAS gjorda i både ARV, recipienter, uppströmskällor m.fl. Dessutom har flera projekt under senare år utvärderat olika reningstekniker både för borttagning av PFAS vid ARV eller uppströms t.ex. vid deponier. För att kunna dra nytta av den data och kunskap som tagits fram i dessa olika aktiviteter behövs det dock en sammanställning av dessa. Projektet avser därför att göra en kunskapssammanställning som nyttjas som vägledning framförallt för svenska VA-aktörer i sitt arbete med att bemöta PFAS-utmaningen.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
21-105
Projektledare:
Christian Baresel
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
350 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-02-15