Hoppa till huvudinnehåll

Biokol från HTC: Karakterisering, avsättning och Revaq-cert

Roslagsvatten står inför en stor utbyggnation av vårt största reningsverk där en ny slambehandlingsmetod kommer att väljas som ska vara i linje med vår slamvision och uppnå målet att återvinna mer än 60 procent av fosforn i slammet och samtidigt att bidra till en bra miljö för boende i området med minimering av lukt och slamtransporter. Roslagsvatten ämnar utreda alternativet med hydrotermisk karbonisering (HTC) av vårt slam i pilotskala som ett utvecklingsprojekt vid Margretelund ARV i ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och C-Green som är leverantör av HTC-tekniken. Tekniken som bygger på HTC-processen kombinerat med våtoxidation ger ett kolanrikat biokol som slutprodukt. Syfte med det föreslagna projektet är att utreda möjliga användningsområden av HTC behandlat slam. Specifika mål med projektet är: En utvidgad karakterisering av inkommande slam och HTC biokolet; Undersöka om bildning av PAH sker och om hygieniseringskravet är uppnått; Undersöka växttillgänglighet av näringsämnen i HTC biokolet, Undersöka om HTC biokolet kan användas som jordförbättringsmedel, Undersöka kriterier och eventuella hinder för att Revaq-certifiera HTC biokolet, Säkerställa att HTC biokolet kan spridas på åkermark och kartera andra möjliga användningsområden där fokus ligger på återvinning av fosfor. Projektet genomförs i samarbete med IVL, C-Green och flera VA-organisationer (Käppala, Uppsalavatten, Nodra AB, Sjöstadsverket i Karlstad) som ingår också i referensgruppen som består av representanter av framtida användare av biokolet/slam som LRF, SNP representanter men också Biototal/Mewab och representant från Svenskt Vatten. Totala SVU-medel ligger på 307 847 kr. Projektet pågår i 9 månader med start den 1 juni 2021.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
21-109
Projektledare:
Aleksandra Aleksandra
Organisation Projektledare:
Roslagsvatten AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
307 847 SEK
Projektets totala kostnad:
675 247 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-11-01