Problem med dricksvattenkvaliteten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Problem med dricksvattenkvaliteten

Huvudmannen måste alltid ha god beredskap för avvikelser i dricksvattenkvaliteten. Om kvaliteten i en kommun inte uppfyller Livsmedelsverkets krav är huvudmannen skyldig att utreda orsaken.

Vid en mindre avvikelse i dricksvattenkvaliteten som inte medför hälsofara för användarna, kan det räcka med en utredning som leder till någon form av åtgärd.

Vid en större avvikelse i dricksvattenkvaliteten som medför hälsofara för användarna, krävs mer omfattande utredning och åtgärder.

Att vara väl förberedd på problem med dricksvattenkvaliteten är mycket viktigt. Det gäller att ha en bra och välutbildad organisation samt rutiner som tydligt beskriver vad som ska göras och av vem.

Under normala förhållanden är det en väl fungerande egenkontroll som säkerställer dricksvattenkvaliteten. Hur egenkontrollen bör utformas finns exempel på i Svenskt Vattens Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten.

Vad är en orsaksutredning?

Ibland får kommunen in klagomål från enskilda fastighetsägare om dricksvattenkvaliteten. Det kan till exempel handla om synpunkter på lukt, smak, färg eller temperatur. Vid sådana klagomål är VA-huvudmannen skyldig att genomföra en så kallad orsaksutredning.

Svenskt Vatten anser att en orsaksutredning är gjord när VA-huvudmannen vid ett och samma tillfälle tagit minst ett prov hos användaren (i tappkran), och minst ett prov i den kommunala VA-anläggningen i närheten av fastighetens förbindelsepunkt.

Vid mikrobiologiska föroreningar krävs särskilda åtgärder.

Reserv- och nödvattenförsörjning

Om ordinarie dricksvattenförsörjning av någon anledning inte kan användas, behövs reservvatten eller nödvatten.

Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Reservvatten-försörjningen baseras på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. Distributionen sker i det ordinarie ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät.

Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Nödvattenförsörjning används vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning, och baseras på vattentankar som körs ut till och ställs upp i det berörda området. Då mängden vatten i tankarna är begränsad är det främst avsett för mat, dryck och personlig hygien. Exempel på vattentankar är rostfria tankar eller så kallade Combo Aqua (pdf).