Värmepumpar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Värmepumpar

Värmepumpsanläggningar blir allt vanligare och eftersom de påverkar vattenskyddet är behovet av information stort.

Vad säger lagen?

När man installerar en värmepumpsanläggning är det viktigt att följa grundläggande lagstiftning, det vill säga 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (pdf). Där står att det alltid krävs en anmälan till kommunen och ibland även ett tillstånd för att anlägga en värmepump.

Svenskt Vatten ansluter sig till det Naturvårdsverket skriver i sina allmänna råd om vattenskyddsområden (pdf) (NFS 2003:16): ”Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel måste vattenskyddet prioriteras högt i samband med anmälningar/ansökningar gällande värmepumpsanläggningar.”

Naturvårdsverket skriver också att kommunens föreskrifter bör förbjuda anläggningar för att till exempel utvinna energi inom den primära skyddszonen för grundvattentäkt. Vidare bör kommunen kräva tillstånd för anläggningar i sekundär skyddszon för grundvattentäkt och primär skyddszon för ytvattentäkt.

Kommunen kan kräva tillstånd

Kommunen kan enligt förordningen 17 § föreskriva att tillstånd krävs för att installera en värmepump. Det kan göras i lokala miljöskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter. Anmälan eller ansökan om tillstånd görs hos kommunen.

Hur påverkas vattentäkter av värmepumpar?

Grundvattentäkter är generellt mer känsliga än ytvattentäkter. Det viktiga är dock att en bedömning görs utifrån de förutsättningar som gäller på den aktuella platsen. Grundläggande är att den som ska installera en värmepump följer skyddsföreskrifterna för miljö och vatten, det vill säga alltid gör en anmälan och när det föreskrivs söker tillstånd.

För den som ska borra en brunn

Svenskt Vatten anser att certifierade brunnsborrare ska anlitas vid alla typer av brunnsborrningar. Vid brunnsborrning ska Normbrunn -07 (pdf) från SGU användas.

Den som borrar en brunn, det vill säga brunnsborraren, är skyldig att anmäla brunnen till brunnsarkivet (SFS 1975:424). När det gäller brunnsborrning kan SGU ge viktig information.