Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Vattenskydd – att skydda råvattnet

Att skydda befintliga och potentiella vattentäkter har blivit allt viktigare. Klimatförändringar och ny kunskap visar att huvudmännen måste stärka skyddet av råvattentäkten för att behålla en god kemisk och mikrobiologisk vattenkvalitet.

Enligt en enkät från 2010 hade ungefär 75 procent av Sveriges kommuner ett vattenskyddsområde eller förslag på ett sådant.

Svenskt Vatten jobbar för att underlätta arbetet med vattenskydd ute i kommunerna, bland annat genom seminarier, artiklar i vår tidning Svenskt Vatten samt råd och riktlinjer.

Nätverket för vattenskydd är till för Svenskt Vattens medlemmar som vill utbyta erfarenheter och bidra till effektiva vattenskyddsprocesser.

Varför är vattenskyddsområden viktiga?

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar. Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt.

Hur inrättar man ett vattenskyddsområde?

Många intressenter berörs när man inrättar ett vattenskyddsområde. Därför är det ofta ett komplicerat arbete. Arbetet kan underlättas av att man använder ett systematiskt arbetssätt.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet för vattenskydd och har tagit fram en vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, rapport 2021:4.

Denna vägledning ersätter Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområde och Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområde (upphävdes den 27 januari 2020). Vägledningen ger en beskrivning av roller och ansvar för inblandade aktörer i vattenskyddsprocessen. Den ger rekommendationer kring innehåll i en ansökan om vattenskyddsområde samt råd om handläggningen hos den beslutande myndigheten. Tanken är att vägledningen ska kunna fungera som ett uppslagsverk. 

Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar på ett antal risker i vattenförsörjningskedjan, inte minst inom vattentäktens tillrinningsområde. Det är viktigt att ta hänsyn till riskerna genom att göra en riskanalys vid utformning av vattenskyddsområdet. Flera länsstyrelser har tagit fram vattenförsörjningsplaner där de inventerar vattenresurser och analyserar risker i dag och i framtiden. Exempel på planer finns i dokumentlistan.

Skogsbruk har effekter på vattenkvaliteten. Detta gäller till exempel hantering av timmer, dikning och bekämpning av barkborre. Vattenskyddet måste alltså utformas även med dessa hänsyn.

Även värmepumpsanläggningar bör hanteras på rätt sätt inom ett vattenskyddsområde.

Om någon begär ersättning

När en kommun eller länsstyrelse inrättar ett vattenskyddsområde följer ofta en rad restriktioner med detta. Restriktionerna kan till exempel gälla vilka ämnen som får användas inom vattenskyddsområdet eller vilka aktiviteter som är tillåtna. Restriktionerna kan i vissa fall ge upphov till ersättningsanspråk, ofta från näringsidkare.

I dokumentlistan hittar du mer information om ersättningsanspråk i anslutning till vattenskyddsområden.

Märk ut vattenskyddsområdet

När man har inrättat ett vattenskyddsområde bör det märkas ut på lämpligt sätt så att de som vistas där görs uppmärksamma på var de befinner sig.