Reservvattentäkt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reservvattentäkt

Om den ordinarie vattentäkten inte kan användas på kort eller lång sikt kan man behöva ta råvatten från en reservvattentäkt. Det dricksvattnet måste skyddas och leva upp till samma krav som en ordinarie vattentäkt.

Om den ordinarie vattentäkten eller vattenverket måste tas ur drift krävs att man har ett alternativ. Om vattentäkten inte kan användas kan man koppla in en reservvattentäkt till samma vattenverk. Finns ingen reservtäkt kan man koppla in ett reservvattenverk i stället. I Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna beskrivs vad som gäller för reservvattentäkt.

Samma krav på kontroll och kvalitet

Föreskrifterna skiljer inte på om dricksvattnet kommer från en ordinarie täkt eller en reservtäkt under en problemsituation. Alltså gäller alltid samma krav på kontroll och kvalitet, oberoende av orsaken till situationen och den tid som dricksvattnet tillhandahålls.

Om dricksvattnet inte uppfyller kvalitetskraven ska man tillämpa föreskrifternas krav på utredning, åtgärder och information.

Informera kontrollmyndigheten och konsumenterna

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska VA-huvudmannen alltid informera kontrollmyndigheten och konsumenterna om att en reservvattentäkt eller ett reservvattenverk tas i drift. Anläggningen måste vara registrerad hos kontrollmyndigheten. Det är bra att göra detta innan det finns behov av att använda reservvattentäkten eller reservvattenverket, eftersom det kan ta två veckor från anmälan till registrering, se Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande.

När behövs en reservvattentäkt?

Det är avgörande för dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns reservvattentäkter, speciellt om risk- och sårbarhetsanalyser har visat att den ordinarie täkten är utsatt för stora föroreningsrisker. Reservtäkter är alltså en viktig fråga i beredskapsarbetet.

Livsmedelslagstiftningen innehåller inga krav på att en producent ska ordna alternativ dricksvattenförsörjning. Tillgången till dricksvatten för enskilda konsumenter regleras av vattentjänstlagen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (bland annat 33 § punkt 6).

Rutiner en del av beredskapen

Det är viktigt att en reservvattentäkt har en sådan vattenkvalitet och sköts så att den på ett smidigt och säkert sätt kan ersätta det ordinarie dricksvattnet. Rutiner för detta bör ingå i beredskapsarbetet.