Säkra en god tillgång till råvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Säkra en god tillgång till råvatten

För att skapa så bra dricksvatten som möjligt behöver vi se till att råvattnet har så goda förutsättningar som möjligt. Vi behöver också se till att själva täkten och arbetet med reningen sker så korrekt som möjligt.

För att skydda grundvatten, sjöar och vattendrag som används för att producera dricksvatten behövs  planering, uppströmsarbete och ofta vattenskyddsområden. Kommunen behöver också arbeta för att skydda dricksvattentillgången även vid framtida klimatförändringar.

Ta gärna hjälp av branschriktlinjer för krav på råvattenkvalitet  för ditt uppströmsarbete och arbetet med vattenskydd.

Vattenskydd – ett sätt att skydda råvattnet

Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. För att skydda de vattentäkter som råvattnet tas ifrån och området däromkring kan länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde.

Att inrätta ett vattenskydd är en komplicerad process med många intressenter och risker att ta hänsyn till. Här har vi samlat information för att ni ska kunna genomföra processen systematiskt, vilket underlättar arbetet.

Värmepumpar bör ha tillstånd

Värmepumpar kan påverka vattenskyddet och Svenskt vatten rekommenderar därför förbud mot värmepumpar i primär skyddszon för grundvattentäkt och krav på tillstånd i sekundär skyddszon för grundvattentäkt och primär skyddszon för ytvattentäkt. Kommunen har enligt paragraf 17 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd rätt att kräva tillstånd för att installera en värmepump i vissa fall och anmälan till kommunen för samtliga fall. Kraven kan skrivas in ii lokala miljöskyddsföreskrifter eller vattenskyddsföreskrifter

Reservvattentäkt ska finnas redo vid behov

Om den ordinarie vattentäkten inte kan användas kan man behöva ta råvatten från en reservvattentäkt eller reservvattenverk. Reservlösningen är en viktig del i säkerhetsarbetet och beredskapsarbetet.

Dricksvattnet från reservlösningen måste skyddas och leva upp till samma krav som en ordinarie vattentäkt och vara registrerad hos kontrollmyndigheten. Skötsel av lösningen bör vara en del av ordinarie rutiner, så att den på ett smidigt och säkert sätt kan ersätta det ordinarie dricksvattnet om behovet uppstår.

Om reservvattentäkten eller reservvattenverket tas i bruk ska VA-huvudmannen alltid informera kontrollmyndigheten och konsumenterna om detta.