Ny publikation P124 Provtagning och flödesmätning vid reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny publikation P124 Provtagning och flödesmätning vid reningsverk

Svenskt Vatten ber om synpunkter på ny publikation P124 Provtagning och flödesmätning vid reningsverk – stöd till VA-verksamheter. Publikationen ligger ute på remiss till och med 21 april 2023.

Svenskt Vatten har beslutat att ta fram en ny publikation om flödesmätning och provtagning vid reningsverk efter att det framkommit att det finns ett behov i branschen av mer praktiskt stöd inom detta område. Provtagning och flödesmätning är en viktig del av verksamheten på reningsverken, både för att kunna följa och optimera processen och för att kunna visa att gällande krav enligt såväl Naturvårdsverkets föreskrifter som villkor i tillstånd enligt miljöbalken följs.

Syftet med publikationen att ge ett praktiskt inriktat stöd för att utforma och genomföra en representativ provtagning och flödesmätning vid reningsverk. Publikationen går igenom planering, praktiskt utförande, dokumentation och uppföljning. Den vänder sig huvudsakligen till personal vid reningsverk och utgår ifrån gällande bestämmelser på området. Naturvårdsverket vägleder om hur lagstiftningen bör tillämpas men ger inget praktiskt stöd.

Publikationen har tagits fram av Ramboll i samverkan med en referensgrupp bestående av representanter från Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, länsstyrelser, VA SYD, Stockholm Vatten och Avfall och Uppsala Vatten och Avfall.

Publikationen ligger ute på remiss till och med 21 april 2023
Synpunkter på publikationen skickas till klara.westling@svensktvatten.se

Vänligen notera att publikationen i dagsläget inte ligger i någon mall. Implementering i Svenskt Vatten-mall sker efter eventuell revidering efter avslutad remisstid. Faktarutor och andra layout-illustrationer ligger därför endast i textform.

Publikationen (granskningsversion) i word-format.