Luktstörningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Luktstörningar

Många biogasanläggningar och komposteringsanläggningar har problem med lukt och klagomål på den, trots att reningsanläggningar installerats för att komma till rätta med lukten.

Det finns ett stort antal utrustningar installerade för att avskilja lukt från anläggningar för biologisk behandling inom såväl förbehandlingsprocesser, renodlade biogasanläggningar samt kommunala reningsverk med slamhantering i kombination med rötning av slammet.

Svenskt Vatten Utveckling delfinansierade under 2012–2013 ett projekt som utvärderade befintliga tekniker för luktreduktion med sensorisk analys (mätning med det mänskliga luktsinnet) och såg över ny teknik. Slutrapporten ger rekommendationer vid valet av teknik för olika tillämpningar inom biologiskt avfall.

Projektet vill även skapa medvetenhet om möjligheterna att ställa funktionskrav vid inköp och upphandling av reningsutrustning. Med tillgång till prestanda för befintlig teknik är det lättare att ställa rimliga krav, och med väl definierade funktionskrav minskar risken för kostsamma felinvesteringar. Om man har rätt utrustning på rätt plats får man en mer optimerad drift av anläggningen och med god kunskap om luktreduktion ökar sannolikheten att luktproblemen tas om hand på ett korrekt sätt, vilket ökar acceptansen för anläggningen.