Bräddning från reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bräddning från reningsverk

Kraven mot bräddningar skruvas upp. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram tar upp åtgärder mot föroreningar från bräddningar och EU-kommissionen har uppmärksammat frågan mer än tidigare med anledning av ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet och översynen av avloppsdirektivet.

Arbeta lokalt mot bräddningar

Svenskt Vatten anser att VA-huvudmännen ska ha koll på spillvattennätens status och riskerna utmed dessa. Det följer också av miljöbalkens regler om egenkontroll. Mycket tillskottsvatten påverkar reningsverkets effektivitet.

Hjälp till centralt

Svenskt Vatten anser att föreskrifter om egenkontroll eller vägledning om de regler som finns bör meddelas. Vi förordar en systematisk, riskbaserad och åtgärdsinriktad egenkontroll.