Sammanfattning läkemedelsrapporter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sammanfattning läkemedelsrapporter

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön.

Naturvårdsverket får använda 170 miljoner kronor för att ge bidrag till investeringar kopplat mot:

  • dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
  • implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk 

Vid implementering av avancerad rening delas projekten in i:

  • Förstudieprojekt som omfattar framtagning av underlag för ett investeringsbeslut
  • Investeringsprojekt som omfattar hela processen från förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering. Ett investeringsprojekt gäller en anläggning. 

I varje projekt sammanfattas resultaten i en slutrapport till Naturvårdsverket.

En översiktlig tabell finns med i dokumentet Sammanställning - läkemedelsrapporter (pdf).

På den här webbsidan sammanfattas samtliga hittills levererade slutrapporter i en kort beskrivning av projektet, vald teknik, projektgenomförande och kontaktinformation. Även en presentation av prioriterade läkemedelsrester för varje reningsverk presenteras. Denna sammanfattning kommer att vara ett levande dokument som uppdateras vartefter slutrapporterna lämnas in och kan refereras till som en leverans i beställarguppens redovisning av årets aktiviteter.

Slutrapporter