Relevanta rapporter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Relevanta rapporter

Ett urval av relevanta rapporter gällande läkemedelsrester och andra föroreningar som beställargruppen kan rekommendera.

Bilaga 2 till rapport R2022-03
En kunskapssammanställning om mikroplastutsläpp från kommunalt avloppsvatten i Sverige. Se hela bilagan (pdf).

SMED (Swedish Environmental Emissions Data) - Indicators for microplastic flows
To reduce the leakage of plastic into nature the Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA) has established two indicators for follow-up: “Littering of objects containing plastic” and “Estimated total leakage of microplastics in Sweden”. The aim of this project was to propose detailed indicators for prioritised sources and pathways that may be used to annually follow-up the spread of microplastics in Sweden.
Based on these results, the following indicators are suggested to be used to follow-up leakage of microplastics from the sources and pathways prioritised by Swedish EPA. Läs hela rapporten

Kvartär rening vid Sjölunda ARV - Ozonering vid höga bromidhalter och regenerering av aktivt kol
Sjölunda avloppsreningsverk (ARV) tar emot avloppsvatten från större delen av Malmö stad samt från
Burlövs kommun och delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommun. Denna förstudie gällande kvartär rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar är en del av en större förstudie för utbyggnaden av Sjölunda ARV. Läs rapporten (pdf). Det finns också tillhörande testrapporter i en zippad mapp

Effektbaserade analyser för att utvärdera reningseffektivitet och miljörisker i avloppsvatten 
Lärdomar från sex avloppsreningsverk med konventionell respektive avancerad rening. Läs rapporten från Sweco (pdf).

Råd kring provtagning och provhantering i samband med analys av läkemedelsrester i avlopps- och recipientvatten 
Projektet syftade till att ta fram kunskap som bidrar till att kartlägga och minska mätosäkerheter i analyser av läkemedelsrester i avlopps- och recipientvatten. Läs rapporten från Högskolan Kristianstad (pdf). 

Se även den större slutrapporten som var grunden till rapporten ovan. Slutrapport Interkalibrering (pdf) samt tillhörande bilaga (xls).

Svenskt kommunalt avloppsvatten och dess påverkan på vattenlevande organismer
Kommunalt renat avloppsvatten släpps ut i närliggande sjöar, vattendrag och hav. Trots rening finns oönskade kemikalier kvar som kan vara skadliga för organismer som lever i de olika vattendragen. Läs rapporten från Formas.

Kartläggning av läkemedelföroreningar i Västra Götaland
Den utbredda användningen av läkemedel inom human- och veterinärmedicin har lett till att koncentrationerna av vissa läkemedel i ytvattenförekomster i Västra Götaland redan idag ligger över halter som bedöms ge negativa miljöeffekter. Rapporten i pdf-format.

En enkel försäljningsbaserad modell för prediktering av kemisk belastning av individuella läkemedel till specifika reningsverk
– en empirisk studie exemplifierad med karbamazepin och validerad med kemisk analys. Rapporten i pdf-format

Läkemedel i vattenrecipienter. Hur prioriterar vi framtidens rening? 
En studie om läkemedels påverkan på vattenmiljön nedströms reningsverk som grund för prioritering för avancerad rening och återvinning av vatten. Utgiven av Länsstyrelsen Skåne. Rapporten i pdf-format

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten  
En sammanställning över den nationella satsning och de projekt som finansierats via Havs- och vattenmyndigheten under 2014-2017. I rapporten finns också lästips för den som vill veta mer om de olika projekten. Rapporten i pdf-format

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen 
En utredning från Naturvårdsverket om både tekniska lösningar för avskiljning av organiska mikroföroreningar och behovet av avancerad rening. Rapporten i pdf-format.

Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk - koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternativ 
Om de ämnen, läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, som finns i avloppsvatten. Rapporten ger en översikt av de ämnen som påträffats i avloppsvatten. Engelsk version av rapporten i pdf-format samt svensk sammanfattning

Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk 
En handbok för planering och val av teknisk lösning. I rapporten redovisas även kostnader för olika lösningar liksom en livscykelanalys för jämförelse av olika tekniker. Handboken i pdf-format

Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017  
Rapporten beskriver hur läkemedel kan spåras upp- och nedströms avloppsreningsverk och hur läkemedelsanalyser kan användas för att prioritera var åtgärder bör sättas in. Rapporten i pdf-format

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar  
Rapporten beskriver vad som händer utanför Sveriges gränser. Hur arbetas det med avancerad rening i Schweiz och Tyskland? Rapporten i pdf-format

En rapport om analys av organiska mikroföroreningar
Vilka ämnen kan och bör analyseras? Vilka osäkerheter finns i analyserna? Rapporten i pdf-format.

Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar
I denna rapport utvärderas avancerad rening baserad på en kombination av ultrafiltrering och granulerat aktivt kol. Rapporten i pdf-format.