Hoppa till huvudinnehåll

Relevanta rapporter

Ett urval av relevanta rapporter gällande läkemedelsrester och andra föroreningar som beställargruppen kan rekommendera.

Kartläggning av läkemedelföroreningar i Västra Götaland
Den utbredda användningen av läkemedel inom human- och veterinärmedicin har lett till att koncentrationerna av vissa läkemedel i ytvattenförekomster i Västra Götaland redan idag ligger över halter som bedöms ge negativa miljöeffekter. Rapporten i pdf-format.

En enkel försäljningsbaserad modell för prediktering av kemisk belastning av individuella läkemedel till specifika reningsverk
– en empirisk studie exemplifierad med karbamazepin och validerad med kemisk analys. Rapporten i pdf-format

Läkemedel i vattenrecipienter. Hur prioriterar vi framtidens rening? 
En studie om läkemedels påverkan på vattenmiljön nedströms reningsverk som grund för prioritering för avancerad rening och återvinning av vatten. Utgiven av Länsstyrelsen Skåne. Rapporten i pdf-format

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten  
En sammanställning över den nationella satsning och de projekt som finansierats via Havs- och vattenmyndigheten under 2014-2017. I rapporten finns också lästips för den som vill veta mer om de olika projekten. Rapporten i pdf-format

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen 
En utredning från Naturvårdsverket om både tekniska lösningar för avskiljning av organiska mikroföroreningar och behovet av avancerad rening. Rapporten i pdf-format.

Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk - koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternativ 
Om de ämnen, läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, som finns i avloppsvatten. Rapporten ger en översikt av de ämnen som påträffats i avloppsvatten. Engelsk version av rapporten i pdf-format samt svensk sammanfattning

Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk 
En handbok för planering och val av teknisk lösning. I rapporten redovisas även kostnader för olika lösningar liksom en livscykelanalys för jämförelse av olika tekniker. Handboken i pdf-format

Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017  
Rapporten beskriver hur läkemedel kan spåras upp- och nedströms avloppsreningsverk och hur läkemedelsanalyser kan användas för att prioritera var åtgärder bör sättas in. Rapporten i pdf-format

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar  
Rapporten beskriver vad som händer utanför Sveriges gränser. Hur arbetas det med avancerad rening i Schweiz och Tyskland? Rapporten i pdf-format

En rapport om analys av organiska mikroföroreningar
Vilka ämnen kan och bör analyseras? Vilka osäkerheter finns i analyserna? Rapporten i pdf-format.

Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar
I denna rapport utvärderas avancerad rening baserad på en kombination av ultrafiltrering och granulerat aktivt kol. Rapporten i pdf-format.