Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk

Våra avloppsreningsverk är utformade för att begränsa utsläpp av syreförbrukande ämnen samt kväve och fosfor. Läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar passerar däremot i relativt stor utsträckning genom reningsprocesserna och hamnar slutligen i sjöar- och vattendrag eller i det slam som bildas vid reningsverket.

Till gruppen organiska mikroföroreningar hör förutom läkemedel också en rad andra ämnen, exempelvis fenoler, flamskyddsmedel och biocider. Flera av dessa återfinns också i avloppsvatten. Problematiken kring organiska mikroföroreningar är komplex men allt fler studier pekar på risker för negativa effekter kopplade till exempelvis läkemedel i avloppsvatten.

Avancerad rening för avskiljning av organiska mikroföroreningar vid kommunala avloppsreningsverk har införts i några länder, däribland Schweiz och Tyskland. I Schweiz finns sedan 2016 en lagstiftning som innebär att närmare 100 av landets 700 avloppsreningsverk ska byggas ut inom 25 år. Skydd av växt- och djurliv i särskilt känsliga recipienter med låg utspädning och skydd av dricksvattentäkter är viktiga drivkrafter bakom satsningen liksom en önskan om att minska den totala belastningen av organiska mikroföroreningar till miljön. För länder inom EU är vattendirektivet, med prioämnesdirektivet och bevakningslistan, incitament för olika typer av åtgärder. I Sverige har några ämnen, diklofenak, östradiol och etinylöstradiol tagits upp som särskilt förorenande ämnen (SFÄ) enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten. Detta gör Sverige till ett av de första länderna att införa bedömningsgrunder för dessa ämnen.

Med utbyggnad för avancerad rening ställs vi inför nya utmaningar och möjligheter. En utmaning är analysarbetet med identifiering och kvantifiering av ämnen som förekommer i mycket låga halter. En möjlighet är det faktum att vattnet efter avancerad rening kan återanvändas för olika ändamål. För att skapa väl fungerande anläggningar är det angeläget att samla kunskap från projekt som genomförts både i Sverige och i andra länder. Beställargruppen är ett led i detta arbete.