Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Naturvårdsverket beviljade i december 2019 Svenskt Vattens ansökan om en andra omgång medel för att fortsätta arbetet med Beställargrupp läkemedel.

Beställargruppens syfte och mål 
Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken. Genom att gruppen snabbt kan förmedla kunskap, erfarenheter och nätverk kan VA-organisationerna bli bättre beställare och leverantörerna kan utveckla nya lösningar. Målet är att nya kostnadseffektiva lösningar med hög reningsgrad och driftsäkerhet utvecklas, introduceras och sprids på marknaden.

Målen för beställargruppen är att:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten  
Jesper Olsson, utvecklingsingenjör på Käppalaverket, är från januari 2020 utlånad till Svenskt Vatten på 20% arbetstid för att leda beställargruppens sekretariat.  Mail till Jesper: jesper.olsson@svensktvatten.se 

Vilka finns med i en beställargrupp?
Representanter från Svenskt Vattens medlemmar som har reningsverk som planerar att införa avancerad avloppsrening med avseende på läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplast så att detta inte förs vidare till utgående vatten eller slam som används på jordbruksmark.

Beställargruppen är förhållandevis permanent. Gruppen startade hösten 2018 och förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framöver - men har förnärvarande medel fram till och med november 2020. Beställargruppen består idag av drygt 30 personer från 26 VA-organisationer, framförallt tekniska experter och från organisationer som genomför upphandlingar. Gemensamt för dem är att de har egen kompetens och mandat att formulera relevanta behov, utforma krav och utvärderingskriterier och möjlighet att påverka kommande investeringar och upphandlingar. Beställargruppens arbetssätt liknar ett nätverksarbete och i beställargruppen bidrar varje medlem med sin egen tid (inklusive resekostnader), nyfikenhet, erfarenheter och kompetens.

Läs vidare 

Mer om beställargruppen

Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

Mikroplaster - minskade utsläpp till slammet via avloppsreningsverk 

Beviljade bidrag från Naturvårdsverket

Beviljade statliga bidrag - tabell med pågående projekt läkemedelsrening

Beviljade statliga bidrag - karta med pågående projekt läkemedelsrening 2019-2020 − organisation/kommun

 

Material från mötet i Göteborg 16 oktober