Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Naturvårdsverket beviljade 2018 Svenskt Vattens ansökan om medel för att starta upp en beställargrupp för sina medlemmar.

Beställargruppens syfte och mål 
Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster.

Målen för beställargruppen är att:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att bygga upp kunskap om var i dagens reningsverk som mikroplasterna avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas, samtidigt som mängden avskilda mikroplaster som kommer till slammet kan minimeras på kostnadseffektiva sätt.
  • Bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten  
Jesper Olsson, utredningsingenjör på Uppsala Vatten, är från 2 april utlånad till Svenskt Vatten på 20% arbetstid för att leda beställargruppens sekretariat.  Mail till Jesper: jesper.olsson@svensktvatten.se 

Vilka finns med i en beställargrupp?
Representanter från Svenskt Vattens medlemmar som har reningsverk som planerar att införa avancerad avloppsrening med avseende på läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplast så att detta inte förs vidare till utgående vatten eller slam som används på jordbruksmark.

Beställargruppen är förhållandevis permanent och förväntas arbeta tillsammans under ett antal år framöver - men har förnärvarande medel fram till och med hösten 2019. Beställargruppen består idag av cirka 20 personer, framförallt tekniska experter och från organisationer som genomför upphandlingar. Gemensamt för dem är att de har egen kompetens och mandat att formulera relevanta behov, utforma krav och utvärderingskriterier och möjlighet att påverka kommande investeringar och upphandlingar. Beställargruppens arbetssätt liknar ett nätverksarbete och i beställargruppen bidrar varje medlem med sin egen tid (inklusive resekostnader), nyfikenhet, erfarenheter och kompetens.

Läs vidare 

Mer om beställargruppen

Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

Mikroplaster - minskade utsläpp till slammet via avloppsreningsverk 

Beviljade bidrag från Naturvårdsverket

Beviljade statliga bidrag - tabell med pågående projekt läkemedelsrening

Beviljade statliga bidrag - karta med pågående projekt läkemedelsrening 2019 − organisation/kommun 

Seminarium 5 december: Läkemedelsrening vid avloppsreningsverk - pågående förstudier och investeringsprojekt

IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till ett heldagsseminarium med tema läkemedelsrening vid avloppsreningsverk. Fokus på seminariet är de 22 förstudierna och 8 investeringsprojekten som just nu pågår runt om i landet. Programmet har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och flera av de pågående projekten som fått bidrag från Naturvårdverket.  

Deltagaravgift: Seminariet är gratis för deltagare, dock betalar varje deltagare själv för måltidspaket.

Registrering och läs mer

Material från mötet i Göteborg 16 oktober