Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Naturvårdsverket beviljade i december 2021 Svenskt Vattens ansökan om en fjärde omgång medel för att fortsätta arbetet med Beställargrupp läkemedel.

Välkomna till höstens seminarium i beställargruppen! Vi ses digitalt 25 oktober 2022 

Årets seminarium kommer bland annat att fokusera på drifterfarenheter från anläggningar med redan implementerad läkemedelsrening och genomförda kartläggningar av förekomst av mikroföroreningar vattendrag. Självklart kommer det som vanligt ges återkoppling från pågående Naturvårdsverksfinansierade läkemedelsreningsprojekt. Seminariet är digitalt och medverkan är gratis. Mer information och anmälan.

Årets utlysning från Naturvårdsverket är nu stängd 
Den 11 mars stängde årets utlysning för bidrag till projekt inom läkemedelsrening.  En skillnad i årets utlysning, jämfört med tidigare års utlysningar, var att utredningsvillkor i befintligt miljötillstånd inte längre utgör ett hinder för att söka bidraget. En annan skillnad i årets utlysning var att bidrag endast kan ges till förstudieprojekt och andra förberedande åtgärder inför investeringar i tekniker eller metoder med huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk. Bidrag kan således inte ges till investeringsprojekt. Besked om beviljade projekt ges till sommaren. 

Slutrapport för 2021 års arbete nu publicerad 
Nu är slutrapporten för beställargruppens arbete under 2021 färdigställd. Rapporten innehåller bland annat en uppdaterad kostnadsanalys för investering och drift av läkemedelsreningsprocesser (inklusive en internationell utblick), sammanställning av samtliga avslutade läkemedelsreningsprojekt som är finansierade av Naturvårdsverket samt återkoppling från de två workshops som beställargruppen genomfört under året. Du hittar rapporten här.

Beställargruppens syfte och mål  
Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken. Genom att gruppen snabbt kan förmedla kunskap, erfarenheter och nätverk kan VA-organisationerna bli bättre beställare och leverantörerna kan utveckla nya lösningar. Målet är att nya kostnadseffektiva lösningar med hög reningsgrad och driftsäkerhet utvecklas, introduceras och sprids på marknaden.

Målen för beställargruppen är att:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten  
Hanna Östfeldt, processingenjör på Haninge kommun, är från januari 2022 utlånad till Svenskt Vatten på 20% arbetstid för att leda beställargruppens sekretariat. Mail till Hanna: hanna.ostfeldt@svensktvatten.se 

Vilka finns med i en beställargrupp?
Representanter från Svenskt Vattens medlemmar som har reningsverk som planerar att införa avancerad avloppsrening med avseende på läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplast så att detta inte förs vidare till utgående vatten eller slam som används på jordbruksmark. Läs vidare om beställargruppen.

Läs vidare 

ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö 
En rapport från Svenskt Vatten inom ramen för det förebyggande kemikaliearbetet med Revaq. 

Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

Mikroplaster - minskade utsläpp till slammet via avloppsreningsverk 

Beviljade bidrag från Naturvårdsverket

Beviljade statliga bidrag – tabell med pågående och avslutade projekt läkemedelsrening

Beviljade statliga bidrag – karta med pågående projekt läkemedelsrening 2019 – 2022 – organisation/kommun