Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beställargrupp för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk

Naturvårdsverket beviljade i december 2023 Svenskt Vattens ansökan om en sjätte omgång medel för att fortsätta arbetet med Beställargrupp läkemedel. Arbetet kommer därmed att fortsätta även under 2024.

Vilka krav kommer ställas på läkemedelsrening i Avloppsdirektivet?  
Den 11 juni bjöd Beställargruppen för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk, som finansieras av Naturvårdsverket in till ett webinarium med fokus på vilka krav som kommer att ställas på rening av läkemedelsrester i det reviderade Avloppsdirektivet. 

Beställargruppens syfte och mål  
Beställargruppen ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken. Genom att gruppen snabbt kan förmedla kunskap, erfarenheter och nätverk kan VA-organisationerna bli bättre beställare och leverantörerna kan utveckla nya lösningar. Målet är att nya kostnadseffektiva lösningar med hög reningsgrad och driftsäkerhet utvecklas, introduceras och sprids på marknaden.

Målen för beställargruppen är att:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att beställargruppens metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska reningsverk som har behov av detta.

Beställargruppen leds genom ett sekretariat på Svenskt Vatten  
Hanna Östfeldt, utvecklingsingenjör på Käppalaverket, är från januari 2022 utlånad till Svenskt Vatten på 20% arbetstid för att leda beställargruppens sekretariat. Mail till Hanna: hanna.ostfeldt@svensktvatten.se 

Vilka finns med i en beställargrupp?
Representanter från Svenskt Vattens medlemmar som har reningsverk som planerar att införa avancerad avloppsrening med avseende på läkemedelsrester och/eller arbetar aktivt med att avskilja mikroplast så att detta inte förs vidare till utgående vatten eller slam som används på jordbruksmark. Läs vidare om beställargruppen.

Läs vidare 

ReningsVÄRK – Läkemedelsrester i vår gemensamma vattenmiljö 
En rapport från Svenskt Vatten inom ramen för det förebyggande kemikaliearbetet med Revaq. 

Läkemedelsrester och andra föroreningar - minskade utsläpp via avloppsreningsverk 

Mikroplaster - minskade utsläpp till slammet via avloppsreningsverk 

Beviljade bidrag från Naturvårdsverket

Beviljade statliga bidrag – tabell med pågående och avslutade projekt läkemedelsrening

Beviljade statliga bidrag – karta med pågående projekt läkemedelsrening 2019 – 2022 – organisation/kommun