Ekonomiska effekter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiska effekter

För närvarande är Sveriges kommuner, inbegripet deras VA-verksamheter, inne i en investeringsintensiv fas (Kommuninvest 2014). Den årliga investeringsnivån ligger på närmare 100 mdr kronor (Kommuninvest, 2014). Varav va utgör ca 7 % (dvs ca 7 mdr kronor). Alla kommuner investerar dock inte lika mycket, utan den enskilt viktigaste förklaringen till skillnader i investeringsnivå är befolkningstillväxt (Kommuninvest, 2014; Fjertorp, 2012). Detta gäller oavsett om det är små kommuner eller stora kommuner. Det är befolkningstillväxten som avgör.

Fjertorp (2012) har studerat hur befolkningstillväxt påverkar den lokala VA-ekonomi. Studien visade att totala kostnader (och därmed erforderlig intäkt/avgiftsnivå) per abonnent ökade med antal abonnenter. Men även att de totala investeringarna per abonnent ökar i takt med ökande antal abonnenter. Sambandet är mycket starkt.

Det är naturligt att kostnaderna på kort och medellång sikt minskar vid ökande befolkningsmängd, då VA-verksamhet har en stor andel fasta kostnader samt att det kan finnas viss överkapacitet. Det som den ökande investeringsnivån (per abonnent) som studien också kan visa indikerar 1) att befolkningsökning inte bara leder till nya ledningar och stationer utan också följdinvesteringar för att stärka upp det kringliggande systemet samt 2) att befolkningsökningar kan innebära att systemen generellt måste dimensioneras upp (tex VA-verkens kapacitet).

Lärdomen från att studera hur va-verksamheten påverkas av befolkningsförändringar är att analysen av en kommuns exploateringsplaner bör beakta hur va-verksamhetens ekonomi påverkas på kort och lång sikt dvs. de konkreta utbyggnadsplanerna bör således kompletteras med en analys av vilka följdinvesteringar som också blir aktuella.    

Annan faktor att beakta är också att behovet av extern finansiering, dvs. upplåning, kan krävas för att finansiera kraftig expansion. Detta gör att verksamheten blir mer sårbar för snabba kostnadsförändringar om räntorna ökar eller minskar.

Litteratur:

  • Kommuninvest (2014), ’ KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014’
  • Fjertorp, J. (2012), ’ Befolkningsförändringar, Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter?’, Svenskt Vatten