Kvalitet och hållbarhet i fokus under SVU-året 2022 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet och hållbarhet i fokus under SVU-året 2022

Förbättrad vattenkvalitet och ökad hållbarhetsgrad är ämnen som präglar pågående SVU-projekt. Under fjolåret startade 18 nya SVU-projekt, flera med anknytning till dessa två områden och forskningsklustren DRICKS, Dag&Nät, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik Södra avrapporterade sina programperioder. Dessutom publicerades över 20 SVU- och C-rapporter under 2022, som samtliga finns tillgängliga i Vattenbokhandeln.

Under 2022 avrapporterade de fyra forskningsklustren DRICKS, Dag&Nät, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik Södra sina respektive programperioder som nu finns färdigpaketerade för läsning och inspiration. Dessutom finns klustrens verksamhetsberättelser för 2021 att läsa. Utöver dessa utökades Vattenbokhandelns utbud under fjolåret med 14 SVU-rapporter och 12 C-rapporter. Samtidigt startades 18 nya projekt upp under året vars fortsatta utveckling vi följer.

Några av de uppstartade projekten syftar till att öka graden av hållbarhet hos VA-systemen. Exempelvis genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar utsläppen av metan och andra växthusgaser från avloppsreningsverken för att på så sätt ta fram åtgärder för att effektivt minska utsläppen. Vidare utvärderas olika tillvägagångssätt för täthetsprovning av trycksatta VA-ledningsnät för att kvalitetssäkra att man byggt rätt, minska risken för att skador och störningar uppkommer och säkra funktion under lång tid.

Andra projekt syftar till att förbättra vattenkvaliteten. Bland annat genom att höja kunskapsläget kring användning av våtmarker som ett kompletterande reningssteg eller genom att undersöka hur hälsofarliga kemiska ämnen och patogena mikroorganismer kan mätas och kvantifieras på dricksvattenverk. Syftet med projektet Klimatanpassning VA är att skapa en helhetsbild över nuläget inom VA-branschen för att på så sätt kunna identifiera hinder och möjligheter.

I SVU-sammanställningen för 2022 kan du hitta länkar för att läsa mer om de uppstartade projekten. Där finns även länkar och korta sammandrag från de 14 SVU-rapporterna samt länkar till övriga rapporter.