Hoppa till huvudinnehåll

Klimatberäkningsverktyg för VA-anläggningar

Nu pågår arbetet med en branschgemensam metodik för att beräkna, redovisa och följa upp det klimatavtryck som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningar.

Arbetet med en gemensam metodik påbörjades under 2020, på initiativ av medlemmarna. Under våren 2021 har 13 olika VA-organisationer deltagit i testberäkningar och gett feedback. Svenskt Vatten ska nu, tillsammans med referensgruppen och experter från IVL Svenska miljöinstitutet, vidareutveckla beräkningsmetoden. Målsättningen är att ta fram en modell i Excelformat till årsskiftet 2021/2022.

Förenklar klimatarbetet

Den branschgemensamma beräkningsmodell som nu tas fram är tänkt att:

  • Sänka tröskeln och effektivisera arbetet med klimatberäkning för Svenskt Vattens medlemmar.
  • Underlätta jämförelse, samarbete och benchmarking, både inom vår bransch och med andra, genom gemensamt definierade systemgränser och utsläppsfaktorer.

Struktur och avgränsning

Beräkningsmodellen följer strukturen för Greenhouse Gas Protocol, där vi gör ett urval av kategorier i olika Scope. Det gör vi för att enbart inkludera klimatavtryck kopplade till beräkningsmodellens systemgräns; drift av VA-anläggningar. Infrastruktur och byggnader, som anläggningsarbeten, reparation, underhåll och destruktion, exkluderas tillsvidare.

Eventuella nyttor som uppstår hos VA-anläggningar inkluderas i en separat modul, som exempelvis el- och värmeproduktion, bränsleproduktion och gödselmedel.

Arbetsgrupp

IVL ansvarar för att ta fram beräkningsmodellen i samråd med Svenskt Vatten och en referensgrupp som består av medlemmar från Sydvatten, LBVA, Gryaab och Stockholm Vatten & Avfall.

För mer information, kontakta:

Lovisa Gelotte, projektansvarig, lovisa.gelotte@svensktvatten.se