Frågor och svar om ”Klimatneutral VA-bransch” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om ”Klimatneutral VA-bransch”

Om du inte hittar svar på din fråga ovan kan du maila din fråga till klimatberakningsverktyg@svensktvatten.se

För att undvika dubbelräkning (samt för att förenkla beräkningarna) har vi i det här verktyget valt att fördela bördan för slamhanteringen på den eller de anläggningar som omhändertar avloppsslammet. Det innebär att den anläggning där avloppsslammet genereras endast belastas med klimatpåverkan från transporten till den mottagande anläggningen, medan de processrelaterade utsläppen från till exempel rötning belastar den mottagande anläggningen. Detta gäller även för nyttorna som kan uppstå vid användningen av biogas.

I sektion 3, restprodukter, finns ett alternativ för avloppsslam som heter ”Behandling av orötat slam hos annat ARV” där användaren kan ange hur mycket slam som genereras årligen samt ange transportavstånd och bränsle för transporten till den mottagande anläggningen.

Beräkningsmetoden i verktyget följer i mångt och mycket Greenhouse Gas Protocol och i enlighet med protokollet får man ta hänsyn till vilken el företaget har köpt in med avseende på ursprung. Därför är det möjligt för användaren att fylla i anläggningens elförbrukning för olika ursprungskällor för elproduktionen.

Residualmixen är den el som återstår på den nordiska marknaden efter att el med ursprungsgarantier har räknats bort.

Vill man även beräkna klimatpåverkan för en ”location-based” eller en geografisk elmix kan användaren på raden för ”Annan” ange en emissionsfaktor för Nordisk elmix och beräkna anläggningens klimatpåverkan för två scenarier. Se till exempel rapporten ”Emissionsfaktorer för nordisk elmix med hänsyn till import och export” av Sandgren & Nilsson från 2021.

Verktyget tillämpar inte emissionsfaktorer för marginal-el eftersom syftet med att använda verktyget är att kartlägga vilken klimatpåverkan den aktuella anläggningen hade under föregående år; metoden är snarare en bokförings-LCA än en konsekvens-LCA. Hade syftet i stället varit att undersöka potentiella konsekvenser av ett beslut eller en förändring på anläggningen skulle, till exempel, konsekvensperspektivet och marginaldata kunna användas.

I dagsläget inkluderas inte efterföljande rötresthantering på avloppsreningsverket utan enbart metanslip från rötkammare. I nästa version av verktyget kommer utsläpp från till exempel avvattning och slamlager att inkluderas.

Utsläpp från hygienisering av avloppsslam inkluderas i sektion 5, direkta utsläpp.

Det uppmätta värde som anges i verktyget går alltid före ett uppskattat värde vid beräkningen av resultatet.

Excel gör ingen skillnad på värdet 0 och en blank cell. Här rekommenderas ni i stället att ange ett väldigt lågt värde (till exempel 0,000001 eller liknande) för att verktyget ska räkna på det uppmätta värdet framför det uppskattade.

Vi rekommenderar att ni anger transportavståndet från producenten om möjligt för att få en så komplett beräkning som möjligt. Är denna inte känd kan man till exempel uppskatta ett avstånd baserat på produktionsland eller räkna på det defaultvärde som finns angivet i verktyget.

Det är valfritt att inkludera returtransporter. Vet ni med säkerhet att returtransporten går tom kan ni inkludera det i verktyget genom att dubblera transportavståndet och därmed få en approximation för transportens klimatpåverkan. Är ni osäker på om returen går tom tillbaka kan ni exkludera returtransporten och endast räkna med en enkel resa från producenten.

Nej, klimatpåverkan från transporter beräknas baserat på mängden material som förbrukas multiplicerat med ett transportavstånd samt med en emissionsfaktor för transport av en ton-kilometer för en lastbil med en totalvikt på 34–40 ton och med en fyllnadsgrad på 50%.

Vi rekommenderar att välja en liknande produkt som approximation. Använder man till exempel en variant av polyaluminiumklorid rekommenderar vi alltså att man väljer en annan typ av polyaluminiumklorid som finns i verktyget. Om flera alternativ finns, välj gärna ett konservativt värde för att inte underskatta klimatpåverkan.

Det är möjligt att ”låsa upp” verktyget för att kunna göra ändringar vid behov. När man laddar hem verktyget från hemsidan är det endast de grönmarkerade cellerna som är öppna för redigering. För att låsa upp flikar i verktyget högerklickar man på den flik man vill redigera och väljer alternativet ”unprotect sheet” eller liknande på svenska. Dokumentet är inte lösenordskyddat.

Hur ofta ni väljer att använda verktyget är helt upp till er. I dagsläget finns inga krav på rapportering av resultatet till Svenskt Vatten. Vill ni använda verktyget för årlig uppföljning av anläggningens klimatpåverkan kan verktyget med fördel användas i samband med (eller strax efter) att miljörapporter sammanställts.

Idag används karaktäriseringsfaktorer från IPCC:s AR5 från år 2013. I kommande uppdatering av verktyget ska dessa uppdateras till version AR6 från år 2021.

Ja, det går att lägga in data för flera anläggningar åt gången. Var uppmärksam på att resultaten för nyckeltalen kan bli svårtolkade om data för både dricksvattenverk och avloppsreningsverk läggs in i verktyget. Resultaten för klimatpåverkan per år går att summera för olika typer av anläggningar.

Kontakt

Klara Westling, projektansvarig, klara.westling@svensktvatten.se